Dormicum (midazolam) – tabl. powl.

Co to jest Dormicum?

Lek wykazujący silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, pochodna benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Dormicum?

Midazolam to krótko działająca, nieulegająca kumulacji pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Midazolam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Midazolam to lek o bardzo szybkim i silnym działaniu nasennym i uspokajającym; działa także przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo oraz obniża napięcie mięśniowe. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania i krótkim czasem działania. Powoduje istotną poprawę parametrów snu; przydatny jest u osób z bezsennością w środku nocy. Nie wywołuje senności w ciągu następnego dnia.

Kiedy stosować Dormicum?

Preparat jest wskazany do stosowania: · w krótkotrwałym leczeniu bezsenności (kiedy dolegliwości są ciężkie, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie u chorego lub powodują znaczne wyczerpanie) · premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Dormicum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Leczenie midazolamem powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania midazolamu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także midazolamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania diazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Należy zachować ostrożność u osób: · w podeszłym wieku · wyniszczonych · z zaburzeniami pracy układu oddechowego i/lub układu krążenia. W przypadku tych osób dawka zalecana wynosi 7,5 mg. U osób z niewydolnością wątroby i/lub nerek preparat należy stosować ostrożnie. Nie należy stosować preparatu w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Nie należy stosować preparatu w monoterapii depresji i stanów lękowych związanych z depresją, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo zachowań samobójczych u pacjentów. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Midazolam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Dormicum

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Krótkotrwałe leczenie bezsenności w przypadku dolegliwości ciężkich, uniemożliwiających normalne funkcjonowanie lub powodujących znaczne wyczerpanie pacjenta. Dorośli. 7,5–15 mg tuż przed snem, zwykle przez kilka dni, maksymalnie 2 tygodnie. U osób w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować dawkę 7,5 mg. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi i diagnostycznymi. Dorośli. 7,5–15 mg 30–60 minut przed zabiegiem.

Czy można stosować Dormicum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Równoległe stosowanie bardzo silnych induktorów CYP 3A4: ketokonazolu, itrakonazolu, worykonazolu, inhibitorów proteazy HIV (włącznie z postaciami wzmocnionymi rytonawirem) jest przeciwwskazane. Inhibitory izoenzymów cytochromu P-450 (np. cymetydyna, disulfiram, erytromycyna,) mogą nasilać działanie pochodnych benzodiazepiny, natomiast induktory tych enzymów (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina) mogą to działanie osłabiać. Należy zachować ostrożność stosując te leki równolegle z midazolamem. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · z lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, neuroleptyki, leki przeciwdrgawkowe, znieczulające, przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, opioidowe leki przeciwbólowe), etanolem, lekami zwiotczającymi mięśnie; może dochodzić do nasilenia wpływu hamującego tych leków na ośrodkowy układ nerwowy i depresji oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawek · z doustnymi lekami antykoncepcyjnymi; mogą one osłabiać działanie midazolamu · z wziewnymi anestetykami; midazolam zmniejsza ich minimalne stężenie pęcherzykowe · z lekami pobudzającymi ośrodkowy układ nerwowy (np. fizostygmina); odwracają one działanie nasenne preparatu. Podanie 250 mg kofeiny częściowo odwraca działanie uspokajające preparatu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Palenie tytoniu osłabia działanie preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Dormicum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, stan splątania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia popędu płciowego, ujawnienie wcześniej istniejącej i niezdiagnozowanej depresji, reakcje paradoksalne (niepokój psychoruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, złość, koszmary nocne, halucynacje, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania), uzależnienie, zespół abstynencyjny, senność wciągu dnia, ból głowy, zawroty głowy, zmniejszona czujność, ataksja, sedacja pooperacyjna, niepamięć następcza, podwójne widzenie, zaburzenia przewodu pokarmowego, reakcje skórne, osłabienie mięśni, znużenie, zwiększone ryzyko upadków i złamań u osób w podeszłym wieku, depresja układu oddechowego, niewydolność serca włącznie z zatrzymaniem akcji serca.