Eloxatin (oksaliplatyna) – koncentrat do sporz. roztw. do infuzji

Co to jest Eloxatin?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Eloxatin?

Substancją czynną preparatu jest oksaliplatyna. Jest to związek zawierający metal ciężki–platynę. Metabolity oksaliplatyny mają działanie cytostatyczne i cytotoksyczne, tworzą wiązania krzyżowe w obrębie i pomiędzy cząsteczkami kwasu nukleinowego DNA co uniemożliwia jego syntezę, hamuje podziały komórkowe i prowadzi do śmierci komórki. W ten sposób ograniczony zostaje wzrost i rozwój nowotworu. Preparat jest stosowany przede wszystkim w chemioterapii nowotworów jelita grubego. Oksaliplatyna może być skuteczna w leczeniu niektórych nowotworów opornych na cisplatynę i karboplatynę. Stosowana w skojarzeniu z fluorouracylem wykazuje synergistyczne działanie przeciwnowotworowe (oba preparaty wzajemnie nasilają swoje działanie).

Kiedy stosować Eloxatin?

Preparat jest wskazany w skojarzeniu z 5–fluorouracylem i kwasem folinowym w: · leczeniu wspomagającym raka okrężnicy (III stopień zaawansowania) po całkowitej resekcji guza pierwotnego · leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie: · zahamowanie czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych mniejsza niż 2000/mikrolitr; liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000/mikrolitr) · obwodową neuropatię czuciową z upośledzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia · ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Eloxatin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. W przypadku leczenia osób z zaburzeniami czynności nerek w stopniu umiarkowanym lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności nerek i odpowiednio dostosuje dawkowanie w razie wystąpienia objawów nefrotoksycznego (uszkadzającego nerki) działania preparatu. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z nadwrażliwością na związki platyny w wywiadzie. U tych osób istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych i ciężkich reakcji anafilaktycznych. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji anafilaktycznej podawanie preparatu będzie natychmiast przerwane i zostanie zastosowane odpowiednie leczenie objawowe. Powtórne podanie preparatu jest w takim wypadku przeciwwskazane. Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku oraz zastosuje leczenie objawowe. Preparat ma działanie neurotoksyczne (uszkadzające układ nerwowy). Neurotoksyczne działanie preparatu może powodować neuropatie obwodowe. Zaleca się regularne konsultacje neurologiczne. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania równolegle innych leków o działaniu neurotoksycznym. W przypadku wystąpienia objawów neurotoksycznego działania preparatu (zaburzenia czucia, wrażenia bólowe) lekarz dostosuje dawkę i czas trwania wlewu lub tymczasowo przerwie leczenie. Objawy obwodowej neuropatii czuciowej mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia (nawet do 3 lat). Podanie preparatu często powoduje wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki. Aby zapobiegać nudnościom i wymiotom oraz łagodzić je lekarz może zalecić profilaktyczne przyjęcie preparatów przeciwwymiotnych. Płyny utracone skutkiem wymiotów i biegunek należy koniecznie uzupełniać aby zapobiec odwodnieniu i jego następstwom (niedrożność jelit, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek). W okresie leczenia lekarz zaleci regularne badania hematologiczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego, wystąpienia neutropenii (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) i małopłytkowości. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać opóźnienia rozpoczęcia (lub kontynuowania) leczenia preparatem a także zmniejszenia dawki leku w kolejnych cyklach leczenia. W przypadku wystąpienia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Bardzo rzadko stosowanie preparatu może być związane z rozwojem zaburzeń czynności wątroby. Lekarz zaleci regularne badania czynności wątroby i w razie wystąpienia zaburzeń zaleci odpowiednie postępowanie i leczenie. W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego takich jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia w płucach lub zmiany w RTG należy skonsultować się z lekarzem; istnieje ryzyko rozwoju śródmiąższowej choroby płuc. Leczenie oksaliplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność. Dlatego mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami powinni skonsultować się z lekarzem w sprawach dotyczących możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia. Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia oksaliplatyną oraz co najmniej przez 6 miesięcy w przypadku mężczyzn i przez 4 miesiące w przypadku kobiet po zakończeniu leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Działania niepożądane występujące po zastosowaniu preparatu (zawroty głowy, zaburzenia równowagi i inne zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego i narządów zmysłów, nudności, zaburzenia widzenia) mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Eloxatin

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do infuzji. Przygotowany roztwór podawany jest we wlewie dożylnym (infuzja) trwającym 2–6 godzin. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Preparat jest zwykle stosowany w leczeniu skojarzonym z fluorouracylem i powinien być zawsze podawany przed podaniem fluorouracylu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, sytuacji klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta. Dorośli: leczenie wspomagające raka okrężnicy: 85 mg/m2 powierzchni ciała we wlewie dożylnym, co 2 tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy) rak okrężnicy i odbytnicy z przerzutami: 85 mg/m2 powierzchni ciała we wlewie dożylnym, co 2 tygodnie U osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby dostosowywania dawki. U osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek leczenie może być rozpoczęte od normalnie zalecanej dawki; w razie wystąpienia objawów nefrotoksycznego (uszkadzającego nerki) działania preparatu lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie. Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Nie stosować u dzieci i młodzieży. U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby dostosowywania dawki. Stosowanie preparatu nie powoduje konieczności dodatkowego nawodnienia.

Czy można stosować Eloxatin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży. Przed zaleceniem preparatu w każdym przypadku indywidualnie lekarz rozważy oczekiwane korzyści dla matki w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Eloxatin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często możliwe (w większości przemijające) zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi), zakażenia, gorączka o podłożu zakaźnym (także gorączka neutropeniczna i sepsa). Bardzo często mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, odczyn w miejscu podania), duszność, kaszel, zaburzenia żołądkowo–jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha), zapalenie jamy ustnej, krwawienie z nosa, utrata łaknienia, anoreksja. Częste reakcje anafilaktyczne obejmujące skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze i wstrząs mogący zagrażać życiu. Skutki neurotoksyczności preparatu obejmują: neuropatię obwodową (zaburzenia czuciowe, kurcze mięśni, trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów), uczucie trudności przełykania, subiektywne uczucie duszności, ucisk w krtani, ból i zawroty głowy, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia i mowy, sporadycznie zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca utrata wzroku, uszkodzenia słuchu. Możliwe zaburzenia czynności nerek, bolesne oddawanie moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny, krwiomocz, sporadycznie ostra niewydolność nerek. Możliwe odwracalne zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny), nieprawidłowe stężenie glukozy i sodu we krwi, hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), bezpłodność, miejscowy obrzęk i ból oraz zapalenie żyły w miejscu podania, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zatorowość płucna, uderzenia krwi do głowy, krwotok z odbytnicy, odwodnienie, kwasica metaboliczna, depresja, bezsenność, nerwowość, ból w klatce piersiowej, bóle pleców, bóle kości i stawów, niestrawność, niedrożność jelit, zaparcia, zespół dłoniowo–podeszwowy, obfite pocenie się, zaburzenia w obrębie paznokci, łysienie. Rzadko może wystąpić niedokrwistość hemolityczna, śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie jelita grubego, niedrożność naczyń wątrobowych, zapalenie trzustki, całkowita utrata słuchu.