Farmorubicin PFS (epirubicyna) – roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Co to jest Farmorubicin PFS?

Jest to antybiotyk przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Farmorubicin PFS?

Substancją czynną preparatu jest epirubicyna, antybiotyk z grupy antracyklin o działaniu cytotoksycznym (toksycznym dla komórek). Działanie epirubicyny polega na tworzeniu trwałych kompleksów z cząsteczkami kwasu nukleinowego DNA co prowadzi do fragmentacji kwasu nukleinowego, uniemożliwia jego replikację oraz syntezę RNA i białek a w konsekwencji doprowadza do śmierci komórki. Działanie dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, w tym komórek nowotworowych. Dodatkowy mechanizm działania epirubicyny może być związany z produkcją wolnych rodników uszkadzających struktury wewnątrzkomórkowe. Epirubicyna jest stosowana w chemioterapii nowotworów; wykazuje podobną jak doksorubicyna aktywność przeciwnowotworową i mniejszą toksyczność.

Kiedy stosować Farmorubicin PFS?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: · rak pęcherza moczowego wywodzący się z komórek nabłonka przejściowego · rak piersi (wczesny, zaawansowany i/lub z przerzutami) · nowotwory głowy i szyi · białaczki · drobnokomórkowy rak płuca · chłoniaki nieziarnicze złośliwe · ziarnica złośliwa · rak jajnika · rak okrężnicy i odbytnicy · mięsaki tkanek miękkich.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne preparaty o podobnej budowie chemicznej (inne antracykliny, antracenodiony). Należy unikać stosowania preparatu w ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Dożylne podanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli rozpoznano u Ciebie: · długotrwałe zahamowanie czynności szpiku kostnego · ciężką niewydolność wątroby · ciężką niewydolność serca · ciężkie zaburzenia rytmu serca (ciężkie zaburzenia rytmu) · niedawno przebyty zawał serca a także, · jeżeli otrzymałeś uprzednio maksymalną dawkę skumulowaną epirubicyny i/lub innych antracyklin lub antracenodionów. Dopęcherzowe podanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli rozpoznano u Ciebie: · zakażenie dróg moczowych · zapalenie pęcherza moczowego · krwiomocz.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Farmorubicin PFS?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Zaleca się leczenie w szpitalu, przynajmniej w początkowym okresie, ponieważ konieczna jest ścisła obserwacja i kontrolne badania laboratoryjne. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci przeprowadzenie testów czynnościowych serca i wątroby oraz badania hematologiczne. Leczenie może być rozpoczęte dopiero po ustąpieniu ostrych objawów działania toksycznego wcześniej zastosowanego leczenia cytotoksycznego takich jak: zapalenie jamy ustnej, małopłytkowość, neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) i uogólnione zakażenia. Stosowanie preparatu związane jest z ryzykiem wystąpienia zależnego od dawki skumulowanej działania kardiotoksycznego. W przypadku przekroczenia dawki skumulowanej 900 mg/m2 powierzchni ciała należy zachować szczególną ostrożność. Objawy zaburzeń czynności serca mogą wystąpić na początku leczenia (działania wczesne) a także po wielu miesiącach lub nawet latach od zakończenia stosowania preparatu (działania późne). Wczesne działania kardiotoksyczne (zmiany w zapisie EKG, tachyarytmie, częstoskurcz komorowy, zmniejszenie czynności serca, blok przedsionkowo-komorowy) rzadko mają znaczenie kliniczne. Wśród późnych działań kardiotoksycznych najbardziej niebezpieczna jest zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca (objawy obejmują: duszność, obrzęk płuc, obrzęki nóg, powiększenie serca i wątroby, skąpomocz, wodobrzusze, wysięk opłucnowy, rytm cwałowy). Ryzyko kardiotoksyczności jest większe u osób poddawanych napromienianiu śródpiersia, przyjmujących inne antybiotyki antracyklinowe i/lub antracenodiony, u osób z chorobą serca w wywiadzie oraz u osób stosujących równolegle inne leki upośledzające czynność skurczową serca. Przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie i po zakończeniu leczenia lekarz zaleci regularne wykonywanie EKG (lub echokardiografii czy scyntygrafii) w celu monitorowania czynności serca. Niektóre ze zmian w zapisie EKG lub w wynikach echokardiografii mogą wymagać zaprzestania stosowania epirubicyny. Podczas leczenia lekarz zaleci regularne badania hematologiczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego. Istnieje duże ryzyko leukopenii i neutropenii (odpowiednio, zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] i granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) oraz mniejsze ryzyko małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi) i niedokrwistości. Zwykle wartości wyników badań morfologii krwi osiągają minimum (nadir) po 10–14 dniach od podania leku i powracają do wartości prawidłowych w ciągu 3 tygodni od podania leku. Wyniki badań hematologicznych niekiedy mogą wymagać opóźnienia rozpoczęcia (lub kontynuowania) leczenia preparatem i mogą być wskazaniem do zmniejszenia dawki lub do zaprzestania stosowania preparatu. Ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego może prowadzić do krwotoku, zakażeń, sepsy, wstrząsu septycznego, niedotlenienia tkanek i zgonu. W przypadku leczenia z zastosowaniem epirubicyny, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami, które uszkadzają DNA zwiększa się ryzyko wystąpienia białaczki wtórnej. Okres utajenia białaczek tego typu może trwać od 1–3 lat. Podanie preparatu może powodować wystąpienie nudności, wymiotów i zapalenia błon śluzowych niekiedy o ciężkim przebiegu (owrzodzenia), wymagające odpowiedniego leczenia. Zwykle zapalenia błon śluzowych ustępują po około 3. tygodniach leczenia. Aby zapobiegać nudnościom i wymiotom oraz łagodzić je lekarz może zalecić profilaktyczne przyjęcie preparatów przeciwwymiotnych. Zaburzenia czynności wątroby lub nerek mogą nasilać ogólne toksyczne działanie leku. Lekarz zaleci monitorowanie czynności wątroby i nerek przed i w okresie leczenia preparatem (aktywność enzymów AST, ALT, fosfatazy zasadowej, stężenie bilirubiny, stężenie kreatyniny we krwi). W razie potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dawek preparatu. Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie, objawiające się bólem i uczuciem palenia w miejscu podania, personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku. Po podaniu leku należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło wynaczynienie wokół żyły, które może spowodować miejscową martwicę i zakrzepowe zapalenie żyły. Powtarzające się wstrzyknięcia mogą doprowadzić do stwardnienia ścian żyły. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie zakrzepicy żył a nawet zgonu z powodu powikłań zakrzepowo–zatorowych (zatorowość płucna). Stosowanie chemioterapii wiąże się z ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza obejmującego zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zwiększone stężenie fosforanów we krwi (hiperfosfatemia), nieprawidłowe stężenie wapnia we krwi, krwiomocz, wydalanie kryształów w moczu (krystaluria), niewydolność nerek. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia kwasu moczowego we krwi oraz ewentualne leczenie profilaktyczne (allopurynol). Należy spożywać odpowiednie ilości płynów, co najmniej 3 litry/m2 powierzchni ciała na dobę. Preparat może powodować czerwone zabarwienie moczu, szczególnie po pierwszym podaniu leku. Nie wymaga to specjalnego postępowania. Dopęcherzowe podanie epirubicyny może powodować objawy zapalenia pęcherza moczowego (zaburzenia w ilości oddawanego moczu, oddawanie moczu kroplami, krwiomocz, martwica ściany pęcherza moczowego) oraz skurcz pęcherza moczowego. Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Farmorubicin PFS

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Roztwór podawany jest dożylnie lub dopęcherzowo. Wlew dożylny (wraz z chlorkiem sodu i glukozą) trwa zwykle 3–20 minut. Ze względu na ryzyko wynaczynienia bezpośrednie wstrzyknięcie leku nie jest zalecane. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej: Dorośli: W monoterapii w przypadku schematów leczenia ze standardową dawką początkową: zwykle 60–120 mg/m2 powierzchni ciała na 1 cykl leczenia. W chemioterapii uzupełniającej raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych pachowych (terapia skojarzona): 100–120 mg/m2 powierzchni ciała. Całkowita dawka początkowa może zostać podana jako pojedyncza dawka lub w postaci dawek podzielonych przez 2–3 dni, co 3–4 tygodnie. W chemioterapii wielolekowej ze względu na działanie addycyjne leków może wystąpić silniejsze zahamowanie czynności szpiku kostnego; dlatego dawka preparatu zostanie odpowiednio zmniejszona. W leczeniu raka piersi i płuca mogą być stosowane schematy leczenia z dużą dawką początkową: w monoterapii do 135 mg/m2 powierzchni ciała w 1 dniu cyklu lub w postaci dawek podzielonych w 1, 2 i 3 dniu, co 3–4 tygodnie; w leczeniu skojarzonym do 120 mg/m2 powierzchni ciała w 1 dniu cyklu, co 3–4 tygodnie. U osób z zaburzeniami czynności wątroby lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku w zależności od stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych (zwykle 2–4 razy). W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci stosowanie odpowiednio mniejszych dawek. U osób w podeszłym wieku zwykle nie ma konieczności modyfikowania dawki początkowej. W przypadku osób poddawanych wcześniejszej radioterapii, innej terapii przeciwnowotworowej lub osób z naciekami nowotworowymi w szpiku kostnym lekarz rozważy zastosowanie mniejszych dawek lub wydłużenie przerwy czasowej pomiędzy kolejnymi cyklami leczenia. Powierzchniowy rak pęcherza moczowego–podanie dopęcherzowe: –pojedynczy wlew 80–100 mg bezpośrednio po przezcewkowej resekcji guza –50 mg (w 25–50 ml roztworu soli fizjologicznej) do wnętrza pęcherza moczowego za pośrednictwem jałowego cewnika raz w tygodniu przez 8 tygodni; w przypadku miejscowego toksycznego działania leku dawkę należy zmniejszyć do 30 mg. Lek może też być podawany w dawce 50 mg raz w tygodniu przez 4 tygodnie a następnie raz w miesiącu przez 11 miesięcy w tej samej dawce. Pacjent nie powinien przyjmować żadnych płynów przez 12 godzin przed podaniem dopęcherzowym (aby uniknąć rozcieńczenia roztworu leku). Podczas zabiegu pacjent powinien leżeć i zmieniać pozycje ciała o 1 obrotu co 15 minut (aby zapewnić kontakt całej powierzchni błony śluzowej pęcherza moczowego z preparatem). Lek powinien pozostawać w pęcherzu przez około 1 godzinę.

Czy można stosować Farmorubicin PFS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat nie powinien być stosowany w ciąży. W każdym przypadku indywidualnie lekarz rozważy oczekiwane korzyści w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Równoległe stosowanie innych chemioterapeutyków może nasilać działania niepożądane szczególnie te dotyczące szpiku kostnego/układu krwiotwórczego i układu pokarmowego. Stosowanie leków potencjalnie kardiotoksycznych lub leków działających na serce (np. antagonistów wapnia) wymaga monitorowania czynności serca przez cały okres leczenia. Zaburzenia czynności wątroby wywołane przez równolegle stosowanie innych leków potencjalnie hepatotoksycznych (np. metotreksat) mogą wpływać na skuteczność działania preparatu i nasilać jego działania niepożądane. Cymetydyna (inhibitor cytochromu P450) może zmniejszać metabolizm i nasilać toksyczne działanie leku; należy przerwać stosowanie cymetydyny w okresie leczenia preparatem. Paklitaksel (i inne taksoidy) przyjęty przed epirubicyną może powodować zwiększenie jej stężenia we krwi; jeżeli epirubicyna przyjmowana jest przed paklitakselem lub docetakselem nie obserwuje się zmian jej farmakokinetyki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Farmorubicin PFS może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane zależą od dawki i mogą nasilać się wraz z dawką skumulowaną. W przypadku leczenia nowotworów epirubicyną w skojarzeniu z innymi lekami, które uszkadzają DNA zwiększa się ryzyko wystąpienia białaczki wtórnej. Możliwe zahamowanie czynności szpiku kostnego obejmujące (w większości przemijające) zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), neutropenię (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) oraz zakażenia. Działanie kardiotoksyczne preparatu obejmują: zaburzenia rytmu serca, zmiany w zapisie EKG, kardiomiopatię, nieodwracalną zastoinową niewydolność serca. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych, nadmierna pigmentacja błony śluzowej jamy ustnej, uczucie palenia, ból i owrzodzenia, krwawienia z przewodu pokarmowego, biegunka, anoreksja, odwodnienie, złe samopoczucie, osłabienie, dreszcze, gorączka. Możliwe: odwracalne zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT), odwracalne łysienie, choroby paznokci, zapalenie spojówek i/lub rogówki, łzawienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, brak miesiączki, zaburzenia spermatogenezy, skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, odczyn w miejscu podania), a także, sporadycznie możliwe niebezpieczne reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny). Epirubicyna nasila reakcję tkanek na napromienianie; po podaniu leku może wystąpić odczyn zapalny skóry w miejscu wcześniej napromienianym. Epirubicyna może powodować czerwone zabarwienie moczu przez 1–2 dni.