Fluconazole Polfarmex 200 mg (flukonazol) – tabl.

Co to jest Fluconazole Polfarmex?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Fluconazole Polfarmex?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Fluconazole Polfarmex?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u osób dorosłych: · kryptokokowe zapalenie opon mózgowych · kokcydioidomykoza · inwazyjna kandydoza · drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe zakażenia śluzówkowo-skórne · przewlekła kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczająca · drożdżyca pochwy (postać ostra i nawrotowa), kiedy leczenie miejscowe jest niewystarczające · drożdżakowe zapalenie żołędzi, kiedy leczenie miejscowe jest niewystarczające · grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej), kiedy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego · grzybica paznokci, kiedy inne leczenie jest nieodpowiednie. Preparat jest wskazany w zapobieganiu następującym stanom u osób dorosłych: · nawroty zapalenia opon mózgowych u osób z grupy podwyższonego ryzyka · nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u osób zarażonych wirusem HIV, należących do grup zwiększonego ryzyka wystąpienia nawrotów · nawroty grzybicy pochwy (4 lub więcej epizodów w ciągu roku) · zakażenia grzybicze u osób z przedłużającą się neutropenią (np. osoby z nowotworami krwi, otrzymujące chemioterapię lub osoby po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych). Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dzieci i młodzieży w wieku od 3. do 17. roku życia: · drożdżakowe zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku) · inwazyjna kandydoza · kryptokokowe zapalenie opon mózgowych. Preparat jest wskazany w zapobieganiu następującym stanom u dzieci i młodzieży w wieku od 3. do 17. roku życia: · zakażenia drożdżakami u osób z osłabioną odpornością · nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u osób z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia nawrotów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny oraz erytromycyny. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie terfenadyny i flukonazolu w dawce większej lub równej 400 mg.

Dawkowanie preparatu Fluconazole Polfarmex

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dorośli. 400 mg 1. dnia, następnie 200–400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle 6–8 tygodni. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę należy zwiększyć do 800 mg na dobę. Dzieci od 3.–11. roku życia. 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób ze zwiększonym ryzykiem nawrotów. Dorośli. 200 mg/dobę przez nieograniczony czas. Dzieci od 3.–11. roku życia. 6 mg/kg masy ciała na dobę. Kokcydioidomykoza. Dorośli. 200–400 mg/dobę przez 11–24 miesięcy lub dłużej. W niektórych zakażeniach (zwłaszcza w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych) lekarz rozważy zwiększenie dawki do 800 mg/dobę. Kandydozy inwazyjne. Dorośli. 800 mg w 1. dniu, następnie 400 mg/dobę. Leczenie należy kontynuować przez 2 tygodni po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów. Dzieci od 3.–11. roku życia. 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej. Dorośli. 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg na dobę przez 7–21 dni. Dzieci od 3.–11. roku życia. 6 mg/kg masy ciała w 1. dniu, następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę. Kandydoza błony śluzowej przełyku. Dorośli. 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg/dobę przez 14–30 dni. Dzieci od 3.–11. roku życia. 6 mg/kg masy ciała. w 1. dniu, następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę. Występowanie drożdżaków w moczu. Dorośli. 200–400 mg na dobę przez 7–21 dni. Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (związana z używaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające. Dorośli. 50 mg na dobę przez 14 dni. Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych. Dorośli. 50–100 mg na dobę do 28 dni. Zapobieganie nawrotom kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u osób zarażonych HIV (u których jest zwiększone ryzyko nawrotów). Dorośli. 100–200 mg na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień przez nieograniczony czas. Kandydoza narządów płciowych (ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi), gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Dorośli. Jednorazowo 150 mg. W leczeniu i zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy (4 i więcej zakażeń na rok) 150 mg w 1., 4. i 7. dniu, następnie 150 mg 1 raz na tydzień przez 6 miesięcy. Dzieci od 12.–17. roku życia. Nie oceniono bezpieczeństwa i skuteczności; w razie konieczności leczenia dawkowanie jak u dorosłych. Grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), kandydoza skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Dorośli. 150 mg 1 raz na tydzień lub 50 mg 1 raz na dobę przez 2–4 tygodni, w grzybicy stóp – do 6 tygodni. Łupież pstry. Dorośli. 300–400 mg 1 raz na tydzień przez 7–21 dni lub 50 mg 1 raz na dobę przez 14–28 dni. Grzybica paznokci, gdy inne leki są nieodpowiednie. Dorośli. 150 mg 1 raz na tydzień do momentu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy (3–6 miesięcy dla paznokcia dłoni, 6–12 miesięcy dla paznokci stóp). Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u chorych z przedłużającą się neutropenią (np. u osób z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub będących po przeszczepieniu szpiku). Dorośli. 200–400 mg na dobę; leczenie należy rozpocząć kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofili większej niż 1000/μl. Dzieci od 3.–11. roku życia. 3–12 mg/kg masy ciała na dobę. Dawka maksymalna u dzieci i młodzieży wynosi 400 mg/dobę. U młodzieży po 12. roku życia dawkowanie lekarz ustala indywidualnie w zależności od masy ciała i dojrzałości. U noworodków należy stosować dawki jak u niemowląt i dzieci, jednak u noworodków do 14. dnia życia preparat należy podawać co 72 godziny (maksymalnie 12 mg/kg masy ciała na 72 godziny), a u noworodków 15.–27. dnia życia co 48 godziny (maksymalnie 12 mg/kg masy ciała na 48 godzin). U osób z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 11–50 ml na minutę) należy 1. dnia podać dawkę zwykle zalecaną, a następnie połowę zwykle zalecanej dawki. U osób poddawanych hemodializie należy podawać dawkę zwykle stosowaną po każdym zabiegu. U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków. Preparat jest dostępny również w postaci roztworu do wlewów dożylnych. O drodze podania decyduje indywidualnie lekarz, biorąc pod uwagę wiek i stan pacjenta. W przypadku konieczności zmiany drogi podania nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Czy można stosować Fluconazole Polfarmex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.