Lacipil (lacydypina) – tabl. powl.

Co to jest Lacipil?

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Co zawiera i jak działa Lacipil?

Substancją czynną preparatu jest lacydypina. Lacydypina należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego), jest pochodną dihydropirydyny. Działanie leków z tej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Lacydypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Zablokowanie przez lacydypinę kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń tętniczych. Bezpośrednim skutkiem takiego działania lacydypiny jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Lacydypina może powodować nieznaczne wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG. Stosowana jest jako lek obniżający ciśnienie tętnicze, skuteczna u chorych z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Preparat przyjmuje się 1 raz na dobę. Lacydypina charakteryzuje się łagodnym początkiem działania przeciwnadciśnieniowego, dzięki czemu nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Po podaniu doustnym lacydypina jest wchłaniana szybko lecz w małym stopniu (dostępność biologiczna wynosi ok. 10%).

Kiedy stosować Lacipil?

Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego (monoterapia lub leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak: leki moczopędne, beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne dihydropirydyny. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znaczne zwężenie zastawki aortalnej). Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w ocenie lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lacipil?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Uważa się, że leki z grupy antagonistów wapnia mogą wywierać wpływ na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego (jednak w badaniach nie stwierdzono takiego działania preparatu). Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa w sercu. Leki z grupy antagonistów wapnia, w tym preparat, powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności przez osoby z wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odcinka QT w zapisie EKG. Szczególną ostrożność powinny także zachować osoby stosujące leki powodujące wydłużenie odcinka QT, takie jak np. leki przeciwarytmiczne klasy I i III, leki przeciwpsychotyczne lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki (np. erytromycyna) lub niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna). Należy także zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest przez osoby: · z graniczną wydolnością serca · z niestabilna dławicą piersiową rozpoznaną wcześniej lub w czasie stosowania preparatu · po zawale serca; nie ma danych potwierdzających skuteczność stosowania preparatu w zapobieganiu wtórnemu zawałowi. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu nadciśnienia złośliwego. U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu może ulec nasileniu. Jeżeli występuje u Ciebie którykolwiek z wyżej opisanych stanów, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych osób, preparat może powodować zawroty głowy lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność szybkiego reagowania. Osoby, u których wystąpią wyżej wymienione lub podobne objawy nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lacipil

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg 1 raz na dobę, najlepiej rano. W razie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg, a następnie do 6 mg 1 raz na dobę. Zwiększanie dawki przeprowadza się po upływie czasu potrzebnego do wystąpienia pełnego efektu działania leku (zwykle przynajmniej 3–4 tygodnie), chyba że stan kliniczny chorego wymaga szybszego zwiększenia dawki. Nie ma ograniczeń co do czasu stosowania preparatu. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z niewydolnością wątroby lub nerek ani u osób w podeszłym wieku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Lacipil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści dla matki wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem; lekarz podejmie decyzję czy można stosować preparat w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ze względu na sumowanie się działania przeciwnadciśnieniowego różnych preparatów stosowanie lacydypiny może nasilać działanie stosowanych równolegle leków przeciwnadciśnieniowych (takich jak np. beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, alfa-blokery, leki moczopędne). Nie stwierdzono występowania specyficznych interakcji lacydypiny z lekami przeciwnadciśnieniowymi, digoksyną, tolbutamidem czy warfaryną. Równoległe stosowanie cymetydyny może powodować zwiększenie stężenia lacydypiny we krwi. Równoległe spożywanie soku grejpfrutowego może powodować zwiększenie stężenia lacydypiny we krwi i nasilenie jej działania. Nie należy przyjmować preparatu łącznie z sokiem grejpfrutowym. U chorych po przeszczepach nerek przyjmujących cyklosporynę, lacydypina normalizuje zmniejszoną przez cyklosporynę filtrację i przepływ nerkowy. Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, erytromycyna) mogą hamować metabolizm lacydypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi. Należy zachować ostrożność. Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia lacydypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Należy zachować ostrożność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lacipil, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, uderzenia gorąca, nudności, niestrawność, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, osłabienie, obrzęki, wielomocz, wysypka, rumień, świąd. Niezbyt często możliwe: nasilenie istniejącej dławicy piersiowej (zwłaszcza na początku leczenia lub u chorych z objawową chorobą niedokrwienną serca), niedociśnienie tętnicze, omdlenia, rozrost dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko: drżenia, depresja, reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu).