Medazepam TZF (medazepam) – kaps.

Co to jest Medazepam TZF?

Lek wykazujący działanie przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie; pochodna benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Medazepam TZF?

Medazepam to długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Medazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Medazepam wykazuje umiarkowane działanie przeciwlękowe, zmniejszające napięcie mięśniowe oraz słabe działanie nasenne i przeciwdrgawkowe.

Kiedy stosować Medazepam TZF?

Preparat jest wskazany do doraźnego i krótkotrwałego stosowania w następujących przypadkach: · stany lękowe różnego pochodzenia, zwłaszcza w przebiegu nerwic (szczególnie nerwic narządowych) · stany wzmożonego napięcia psychicznego i pobudzenia. Stany napięcia i niepokoju związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do zastosowania leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Medazepam TZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Leczenie powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania preparatu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także medazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania medazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z objawami depresji w postaci spowolnienia psychoruchowego, z depresją dwubiegunową oraz z objawami psychotycznymi, a także z cięższymi postaciami depresji z myślami samobójczymi. Ze względu na możliwe nasilenie myśli i zachowań samobójczych u takich osób, szczególnie na początku leczenia powinny one przebywać pod ścisłą kontrolą lekarską. Wszelkie zauważone zmiany zachowania, chorzy i osoby z ich otoczenia powinny niezwłoczne zgłaszać lekarzowi. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. Podczas leczenia może ujawnić się wcześniej istniejąca, lecz niezdiagnozowana depresja. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Ze względu na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa nie należy stosować preparatu u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: · osób w podeszłym wieku; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie u nich zmniejszonych dawek preparatu; w tej grupie osób istnieje ryzyko ataksji lub nadmiernego uspokojenia · przewlekłej niewydolności oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia hipowentylacji · ciężkiej niewydolności wątroby, ze względu na ryzyko wystąpienia encefalopatii (stosowanie preparatu u pacjentów z tej grupy nie jest wskazane) · ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania · chorób płuc · osób bardzo osłabionych i wyczerpanych · porfirii, stosowanie preparatu może powodować nasilenie tej choroby. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę i sacharozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, pierwotnym niedoborem laktazy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Medazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Medazepam TZF

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. 10–30 mg/dobę w 2–3 dawkach podzielonych, lek należy stosować przed posiłkiem; dawka maksymalna wynosi 60 mg/dobę.

Czy można stosować Medazepam TZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · z lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi o działaniu sedatywnym, środkami znieczulającymi, lekami nasennymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi lub innymi lekami o działaniu sedatywnym, ponieważ może dochodzić do nasilenia depresyjnego działania medazepam u na ośrodkowy układ nerwowy · z disulfiramem, cymetydyną, erytromycyną, ketokonazolem i innymi inhibitorami izoenzymów cytochromu P-450, ponieważ hamują one procesy biotransformacji medazepam u, a więc nasilają działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy · z ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną i innymi induktorami izoenzymów cytochromu P-450, ponieważ nasilają one procesy biotransformacji medazepam u, a więc osłabiają siłę działania medazepamu · ze środkami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe; medazepam nasila ich działanie · z teofiliną i kofeiną, ponieważ mogą one osłabiać działanie leków z tej grupy · z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, ponieważ mogą one przyspieszać metabolizm preparatu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Medazepam TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy. Niezbyt często mogą wystąpić: ból głowy, depresja, drżenie, zmiany masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć, zaburzenia koncentracji, dezorientacja, zaburzenia koordynacji, objawy wegetatywne, nieostre widzenie, zaburzenia układu pokarmowego (nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej). Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić: agranulocytoza, dystonia, zmęczenie, ataksja, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczka, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci, objawy paranoi, depersonalizacja, omamy, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, zaburzenia oddychania, jadłowstręt, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, alergiczne reakcje skórne (świąd, pokrzywka, wysypka), zaburzenia czynnościowe wątroby, cholestaza, żółtaczka, zaburzenia czynności płciowych, sporadyczne zaburzenia miesiączkowania i owulacji, ginekomastia. Mogą również wystąpić: objawy paradoksalne (drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk, bezsenność), drżenie mięśni, osłabienie siły mięśniowej, hiperprolaktynemia, brak apetytu, nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ogólne osłabienie, omdlenia. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne.