Metoclopramidum Polpharma (metoklopramid) – tabl.

Co to jest Metoclopramidum Polpharma?

Lek o działaniu przeciwwymiotnym i pobudzającym perystaltykę górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Co zawiera i jak działa Metoclopramidum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest metoklopramid, który wykazuje działanie prokinetyczne (usprawnia motorykę górnego odcinka przewodu pokarmowego, przyspiesza opróżnianie żołądka) i działanie przeciwwymiotne. Metoklopramid blokuje ośrodkowe i obwodowe receptory dopaminowe D2 oraz receptory serotoninowe 5-HT3. W konsekwencji wpływa na uwalnianie acetylocholiny ze splotów nerwowych w mięśniach gładkich ściany jelita. Acetylocholina działając na odpowiednie receptory komórek mięśni gładkich przewodu pokarmowego powoduje ich skurcze i przyspiesza perystaltykę. Metoklopramid przenika przez barierę krew-mózg, działa uspokajająco i przeciwwymiotnie. Jego działanie ośrodkowe może być przyczyną wystąpienia neurologicznych działań niepożądanych. Metoklopramid obecnie nie jest zalecany do stosowania w leczeniu zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, a jedynie w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Po podaniu doustnym metoklopramid szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Początek działania metoklopramidu występuje w ciągu 30–60 minut po doustnym przyjęciu leku. Metabolizowany w nieznacznym stopniu, wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej, w niewielkim odsetku wydalany także z kałem.

Kiedy stosować Metoclopramidum Polpharma?

Europejska Agencja Leków (EMA) w roku 2013 zaleciła ograniczenie wskazań (wyłącznie do leczenia nudności i wymiotów oraz zapobiegania im), ograniczenie dawki (do 30 mg na dobę u dorosłych) i okresu stosowania metoklopramidu (jedynie stosowanie krótkotrwałe do 5 dni) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnych działań niepożądanych ze strony układu nerwowego. U młodzieży i dzieci po 1. roku życia metoklopramid jest zalecany wyłącznie w przypadku, kiedy stosowanie innych metod leczenia jest nieskuteczne lub niemożliwe. Przedstawione poniżej wskazania do stosowania preparatu i jego dalszy opis zostały zmienione zgodnie z zaleceniami EMA (obecnie zmiany te mają charakter proponowany i nie zostały jeszcze zarejestrowane). Preparat jest wskazany u dorosłych: · w zapobieganiu opóźnionym nudnościom i wymiotom po chemioterapii nowotworów · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z radioterapią nowotworów · w objawowym leczeniu nudności i wymiotów, w tym związanych z ostrym napadem migreny; metoklopramid może być stosowany w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi w celu zwiększenia wchłaniania leków przeciwbólowych w ostrych napadach migreny. Preparat jest wskazany u młodzieży 15.–18. roku życia: · w zapobieganiu opóźnionym nudnościom i wymiotom po chemioterapii nowotworów, jako lek drugiego rzutu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu: · jeżeli występują krwawienia z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja · u osób ze stwierdzonym lub podejrzewanym guzem chromochłonnym nadnerczy, ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego · u chorych, u których wystąpiły późne dyskinezy wywołane stosowaniem leków neuroleptycznych lub metoklopramidu · u chorych na padaczkę lub przyjmujących leki mogące wywołać objawy pozapiramidowe, ponieważ napady drgawkowe oraz objawy pozapiramidowe mogą ulec nasileniu · u osób z chorobą Parkinsona · u osób przyjmujących równolegle lewodopę lub leki aktywujące receptory dopaminergiczne · u chorych, u których wystąpiła wywołana metoklopramidem methemoglobinemia lub niedobór reduktazy cytochromu b5 · u dzieci do 1. roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń pozapiramidowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metoclopramidum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli kiedykolwiek chorowałeś na depresję, występowały u Ciebie stany depresyjne lub myśli samobójcze przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza. Stosowanie preparatu może wiązać się z nawrotem choroby i wystąpieniem depresji z tendencjami samobójczymi. W przypadku osób z tej grupy lekarz podejmie decyzję czy właściwe jest stosowanie preparatu, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka w każdym przypadku indywidualnie. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie zaburzeń neurologicznych, tzw. objawów pozapiramidowych, takich jak: zaburzenia napięcia mięśniowego, ruchy mimowolne kończyn, zniekształcenia twarzy, kręcz szyi. Objawy te występują najczęściej u dzieci i młodzieży, a także w przypadku stosowania dużych dawek leku. Mogą wystąpić nawet po jednorazowym przyjęciu leku. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Zwykle objawy te ustępują całkowicie po zaprzestaniu stosowania preparatu ale mogą wymagać leczenia objawowego. Należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania i zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami, nawet jeżeli po przyjęciu dawki wystąpią wymioty. Długotrwałe stosowanie preparatu może spowodować dyskinezy późne (ruchy mimowolne), często nieodwracalne. Objawy te występują częściej u osób w podeszłym wieku. Preparat powinien być stosowany jedynie krótkotrwale. Jeżeli wystąpią objawy dyskinezy należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z zaburzeniami neurologicznymi i u osób przyjmujących leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Metoklopramid może nasilać objawy choroby Parkinsona. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego; w takiej sytuacji należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i rozpocząć właściwe leczenie. U chorych stosujących metoklopramid może wystąpić methemoglobinemia, która może być powiązana z niedoborem enzymu reduktazy cytochromu b5. Jeżeli wystąpi methemoglobinemia należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i rozpocząć właściwe leczenie. Ze stosowaniem metoklopramidu mogą być związane poważne działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego. Może wystąpić zapaść krążeniowa, ciężka bradykardia (zmniejszenie częstotliwości rytmu serca), zatrzymanie akcji serca, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Wystąpienie tych zaburzeń jest zwłaszcza prawdopodobne po podaniu metoklopramidu we wstrzyknięciu. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub ciężką niewydolnością wątroby lekarz zaleci właściwe zmniejszenie dawkowania. U osób z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), ponieważ preparat zwiększa stężenie aldosteronu (aldosteron zmniejsza wydalanie sodu i zwiększa wydalanie potasu). Związane ze stosowaniem preparatu zwiększenie stężenia aldosteronu może także prowadzić do zatrzymania płynów, szczególnie u chorych z marskością wątroby lub zastoinową niewydolnością serca. Badania laboratoryjne pokazują, że 1/3 nowotworów piersi jest zależna od prolaktyny. Stosowanie preparatu zwiększa stężenie prolaktyny i dlatego należy zachować ostrożność u chorych z nowotworem piersi w wywiadzie (jeżeli Ty lub Twoi bliscy krewni chorowali na nowotwór piersi poinformuj o tym lekarza). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, senność, dyskinezy i dystonie, zaburzenia widzenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metoclopramidum Polpharma

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 10 mg do 3 razy na dobę; dawka maksymalna 30 mg na dobę. Nie stosować dłużej niż 5 dni. Młodzież 15.–18. roku życia o masie ciała większej niż 60 kg: zalecana dawka wynosi 10 mg do 3 razy na dobę. Dawka maksymalna wynosi 0,5 mg/kg masy ciała na dobę. Nie stosować dłużej niż 5 dni. Nie należy stosować preparatu w postaci tabletek u młodzieży o masie ciała mniejszej niż 61 kg. W tej grupie chorych lekarz może zalecić lek w postaci roztworu do wstrzykiwań. Preparatu w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Aby uniknąć przedawkowania należy zachować 6. godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek, nawet w przypadku wystąpienia wymiotów. U osób w podeszłym wieku lekarz rozważy zmniejszenie dawkowania lub zastosowanie innej postaci leku. U chorych z niewydolnością nerek zaleca się odpowiednie zmniejszenie dawki w zależności od klirensu kreatyniny. Jeżeli klirens kreatyniny mieści się w przedziale 15–60 ml/min zalecane jest zmniejszenie dawki dobowej o 50%, a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 15 ml/min zalecane jest zmniejszenie dawki dobowej o 75%. Lekarz może też zalecić zastosowanie innej postaci leku. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby zalecane jest zmniejszenie dawki dobowej o 50%. Lekarz może też zalecić zastosowanie innej postaci leku.

Czy można stosować Metoclopramidum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży może być dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Należy unikać stosowania metoklopramidu pod koniec ciąży, ponieważ mogłoby to spowodować wystąpienie objawów pozapiramidowych u noworodka. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią; metoklopramid przenika do mleka kobiety karmiącej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest stosowanie metoklopramidu równolegle z lewodopą lub lekami aktywującymi receptory dopaminergiczne. Leki przeciwcholinergiczne (inaczej cholinolityki, leki blokujące receptory muskarynowe) i opioidy osłabiają wpływ metoklopramidu na motorykę przewodu pokarmowego. Metoklopramid nasila działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, w tym leków przeciwlękowych, leków przeciwhistaminowych blokujących receptory histaminowe typu 1 (H1), leków przeciwdepresyjnych, barbituranów, klonidyny, pochodnych morfiny i podobnych. Metoklopramid może nasilać działanie innych neuroleptyków i zwiększać ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych. Stosowanie metoklopramidu z lekami przeciwdepesyjnymi takimi jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Metoklopramid może zmniejszać wchłanianie niektórych leków i ich dostępność biologiczną (np. digoksyny). Jeżeli stosowana jest digoksyna należy ściśle kontrolować jej stężenie we krwi. Metoklopramid może zwiększać szybkość i stopień wchłaniania niektórych leków, w tym paracetamolu, tetracyklin, lewodopy, cyklosporyny. Jeżeli stosowana jest cyklosporyna należy ściśle kontrolować jej stężenie we krwi. Metoklopramid podawany we wstrzyknięciach może przedłużyć czas trwania blokady przewodnictwa mięśniowo-nerwowego (miwakuronium, suksametonium). Silne inhibitory izoenzymu 2D6 cytochromu P450 takie jak fluoksetyna czy paroksetyna mogą powodować nasilenie działania metoklopramidu. Należy uważnie obserwować chorego czy nie wystąpią u niego działania niepożądane metoklopramidu. Metoklopramid nasila działanie inhibitorów MAO. Nie zaleca się spożywania alkoholu.