Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK) (metoprolol (bursztynian metoprololu)) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK)?

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Co zawiera i jak działa Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK)?

Substancją czynną preparatu jest metoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie metoprololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu, zmniejszenia objętości wyrzutowej oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Metoprolol charakteryzuje się wybiórczością w stosunku do receptorów beta 1. Działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1 w sercu zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku (np. ryzyko zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). W większych dawkach metoprolol może jednak działać również na receptory beta 2. W przypadku metoprololu w postaci o kontrolowanym uwalnianiu stężenia leku w osoczu są bardziej wyrównane niż w przypadku postaci o standardowym uwalnianiu. Dzięki temu uzyskiwana jest większa selektywność w stosunku do receptorów beta 1 i zmniejsza się ryzyko działań niepożądanych związanych z wahaniami i przejściowym zwiększeniem stężenia leku w osoczu.

Kiedy stosować Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK)?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory · nadciśnienia tętniczego · dławicy piersiowej · zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego, migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór) i dodatkowych skurczów pochodzenia komorowego · kołatania serca bez organicznej choroby serca a także: · aby zapobiegać nagłemu zgonowi z przyczyn sercowych i ponownemu zawałowi serca po przebytej ostrej fazie zawału serca · aby zapobiegać napadom migreny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki z grupy beta-blokerów. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia · wstrząs kardiogenny · zespół chorego węzła zatokowego · niestabilna, niewyrównana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niedociśnienie tętnicze) oraz jeżeli stale lub okresowo stosujesz preparaty zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego · objawowa bradykardia lub niedociśnienie tętnicze · podejrzenie zawału serca, jeżeli częstotliwość rytmu serca jest mniejsza niż 45 na minutę, odstęp PQ w badaniu EKG jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mm Hg · niewydolność serca i powtarzające się ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg, mierzone w pozycji leżącej (zaleca się badanie przed rozpoczęciem leczenia) · ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK)?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy podawać werapamilu osobom stosującym leki z grupy beta-blokerów. Należy zachować ostrożność stosując preparat u chorych z chromaniem przestankowym lub innymi chorobami naczyń obwodowych, z ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym, jeżeli jednym z objawów jest kwasica metaboliczna. Jeżeli występuje u Ciebie którykolwiek z ww. objawów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Równolegle stosowanie preparatu i glikozydów naparstnicy wymaga zachowania ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala). Preparat może powodować zwiększenie częstości i czasu trwania bólów dławicowych (skurcz naczyń wieńcowych zależy od blokady receptorów adrenergicznych; u chorych na dławicę naczynio-skurczową nie należy stosować niewybiórczych beta-blokerów). Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność i równolegle z preparatem stosować leki rozszerzające oskrzela. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych. Konieczne może być dodatkowe zwiększenie dawki stosowanych leków rozszerzających oskrzela zgodnie z zaleceniami lekarza. Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność ponieważ metoprolol może wpływać na kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. W okresie stosowania preparatu możliwe jest nasilenie, występujących wcześniej, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo komorowego (ryzyko wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego). Preparat może utrudniać leczenie wstrząsu anafilaktycznego i powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny. Zwykle stosowane dawki adrenaliny mogą być nieskuteczne. U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy w trakcie stosowania preparatu konieczne może być leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych; decyzję podejmie lekarz. Ze względu na brak wystarczającego doświadczenie klinicznego należy zachować ostrożność u chorych z ciężką stabilną niewydolnością serca (klasa IV według NYHA). W tej grupie pacjentów leczenie może być rozpoczynane tylko przez lekarza z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca. Stosowanie preparatu u chorych z niestabilną, niewyrównaną niewydolnością serca jest przeciwwskazane. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy w okresie co najmniej 2. tygodni stopniowo zmniejszać dawkę, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza (zwykle w okresie co najmniej 2. tygodni stopniowo zmniejsza się dawkę o połowę, aż do uzyskania zaleconej dawki minimalnej i tę dawkę stosuje się przez co najmniej 4 dni). Nagłe zaprzestanie leczenia metoprololem może prowadzić do nasilenia objawów niewydolności serca a także do wystąpienia zawału serca i nagłego zgonu. Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów. Zwykle w takiej sytuacji nie jest zalecane przerywanie leczenia, ale decyzję podejmie lekarz. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy wziąć to pod uwagę przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK)

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować 1 raz na dobę, najlepiej rano, niezależnie od posiłku. Tabletki mogą być dzielone na połowy. Tabletki należy połknąć popijając wodą (co najmniej pół szklanki). Nie należy rozgryzać, żuć ani rozgniatać tabletek. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie jest długotrwałe i wymaga okresowej kontroli lekarskiej. Dawkowanie indywidualnie ustali lekarz; poniżej przedstawiono zwykle zalecane dawkowanie. Dorośli: Stabilna, przewlekła niewydolność serca (leczenie skojarzone z innymi preparatami): leczenie może być rozpoczęte u chorych ze stabilną niewydolnością serca, bez zaostrzeń w ciągu ostatnich 6 tygodni i bez zmian leczenia podstawowego w ciągu ostatnich 2 tygodni; dawka jest ustalana indywidualnie; leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stabilnej objawowej niewydolności serca. Po rozpoczęciu stosowania preparatu może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów, w niektórych przypadkach wymagające zmniejszenia dawki lub zaprzestania stosowania preparatu. U chorych z niewydolnością serca klasy II wg NYHA początkowo 23,75 mg 1 raz na dobę w ciągu pierwszych 2. tygodni leczenia; po 2 tygodniach zaleca się podwojenie dawki. Następnie, lekarz może zwiększać dawkę co 2 tygodnie, do dawki 190 mg 1 raz na dobę. W długotrwałym leczeniu dawka docelowa wynosi 190 mg 1 raz na dobę. U chorych z niewydolnością serca klasy III–IV wg NYHA początkowo stosuje się 11,88 mg 1 raz na dobę, po 1–2 tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 23,75 mg 1 raz na dobę; u chorych, którzy dobrze tolerują leczenie lekarz może podwajać dawkę co 2 tygodnie, do dawki maksymalnej 190 mg 1 raz na dobę. W razie wystąpienia zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardia) i/lub niedociśnienia tętniczego należy niezwłocznie poinformować lekarza, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki preparatu lub innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca. Nadciśnienie tętnicze: 47,5–95 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz dołączy inny lek przeciwnadciśnieniowy lub zwiększy stosowaną dawkę. Dławica piersiowa: 95–190 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz może dołączyć inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej (z grupy azotanów). Zaburzenia rytmu serca: 95–190 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę. Profilaktyka nagłego zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebyciu ostrej fazy zawału serca: 190 mg 1 raz na dobę. Kołatania serca bez przyczyny organicznej: 95 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę. Zapobieganie napadom migreny: 95–190 mg 1 raz na dobę. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby (np. z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną) lekarz rozważy zastosowanie zmniejszonej dawki. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Stosowanie preparatu w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Czy można stosować Metoprololum 123ratio (Metoratio ZK) w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Metoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest dożylne podawanie antagonistów wapnia z grupy werapamilu osobom stosującym leki z grupy beta-blokerów. Nie należy stosować preparatu równolegle z następującymi lekami: · barbiturany (np. pentobarbital) · propafenon – ryzyko zwiększenia stężenia metoprololu we krwi i nasilenie jego działań niepożądanych · werapamil – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, znacznego niedociśnienia tętniczego i zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Preparaty mające wpływ na aktywność układu enzymatycznego cytochromu P450 (a konkretnie na izoenzym 2D6) mogą powodować zmianę stężenia metoprololu we krwi i konieczność zmiany jego dawkowania. Do tych preparatów należą między innymi: niektóre leki przeciwdepresyjne takie jak paroksetyna, fluoksetyna, sertralina czy bupropion, leki przeciwpsychotyczne (tiorydazyna, chlorpromazyna, trifluopromazyna, chloroprotyksen), leki przeciwarytmiczne (takie jak propafenon, chinidyna, amiodaron), leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir), leki przeciwhistaminowe (takie jak difenhydramina) a także hydroksychlorochina, terbinafina (lek przeciwgrzybiczy), cymetydyna, ryfampicyna, celekoksyb, hydralazyna. Niekiedy konieczne może być dostosowanie dawki preparatu. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z niżej wymienionymi lekami; konieczna może być zmiana dawkowania tych leków: · amiodaron – może wystąpić znaczne zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia); należy pamiętać, że okres półtrwania amiodaronu wynosi ok. 50 dni i dlatego interakcje mogą wystąpić długo po zaprzestaniu jego stosowania · leki przeciwarytmiczne klasy I (jak np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz znacznego zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego; nie należy stosować leków z tej grupy i preparatu u osób z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego · indometacyna i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – przeciwnadciśnieniowe działanie beta-blokerów, w tym metoprololu, może ulec osłabieniu · glikozydy naparstnicy – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii) · difenhydramina (lek przeciwhistaminowy stosowany przeciwalergicznie) – możliwe nasilenie działania metoprololu · diltiazem – zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz ryzyko wystąpienia znacznego zmniejszenia częstotliwości rytmu serca · adrenalina – ryzyko nadciśnienia tętniczego i zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (może wystąpić jeżeli dojdzie do naczyniowego podania leków miejscowo znieczulających zawierających adrenalinę); przed wykonaniem znieczulenia koniecznie należy poinformować lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów · fenylopropanolamina – ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia tętniczego i wystąpienia przełomu nadciśnieniowego, stanu zagrażającego życiu chorego · chinidyna – możliwe nasilenie działania metoprololu · klonidyna – jeżeli klonidyna jest stosowana równolegle z beta-blokerem i konieczne jest zaprzestanie leczenia należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilka dni przed przerwaniem stosowania klonidyny (nagłe przerwanie stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i stanowić zagrożenie życia) · ryfampicyna – może powodować zmniejszenie stężenia metoprololu we krwi i osłabienie jego działania. · inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) – nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego a także ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla życia przełomu nadciśnieniowego; konieczny jest ścisły nadzór lekarski · inne beta-blokery (w tym stosowane miejscowo, takie jak np. tymolol zawarty w kroplach do oczu stosowanych w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu; w przypadku stosowania takiego leczenia skojarzonego chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza · preparaty stosowane do znieczulenia (wziewne anestetyki) – może dojść do nasilenia bradykardii (zmniejszenia częstotliwości rytmu serca) i znacznego niedociśnienia tętniczego; koniecznie należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów · doustne leki przeciwcukrzycowe – możliwe zaburzenie kontroli stężenia glukozy we krwi; konieczna może być zmiana dawkowania · cymetydyna, hydralazyna – możliwe zwiększenie stężenia metoprololu we krwi. Skuteczność działania adrenaliny w leczeniu objawów reakcji anafilaktycznych może ulec osłabieniu u osób przyjmujących leki z grupy beta-blokerów.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Betaloc ZOK może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), kołatanie serca, zimne dłonie i stopy, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha. Niezbyt często możliwe: zaburzenia snu, zaburzenia czucia takie jak uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u chorych z ostrym zawałem serca, skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową, zwiększenie masy ciała, ból w okolicy przedsercowej i w klatce piersiowej. Rzadko: małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), koszmary senne, zaburzenia pamięci, splątanie, nerwowość, stany lękowe, omamy, depresja, zaburzenia widzenia, suchość i podrażnienie oczu, szumy uszne, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, obrzęki, omdlenia, zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), skórne reakcje nadwrażliwości, nadwrażliwość na światło, zaostrzenie objawów łuszczycy, zmiany na skórze podobne do łuszczycy, nadmierna potliwość, wypadanie włosów, zaburzenia smaku, zaburzenia libido. Sporadycznie bóle stawów, osłabienie mięśni, zapalenie wątroby, suchość w jamie ustnej, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, zaburzenia koncentracji, zgorzel u chorych z zaburzeniami krążenia obwodowego.