Metronidazol Polpharma (metronidazol) – tabl.

Co to jest Metronidazol Polpharma?

Lek przeciwinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu stosowany ogólnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych.

Co zawiera i jak działa Metronidazol Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest metronidazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pierwotniakobójczym. Działanie metronidazolu prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego DNA drobnoustroju czego konsekwencją jest śmierć komórki. Metronidazol jest skuteczny wobec wielu szczepów bakterii beztlenowych. Nie jest aktywny wobec bakterii tlenowych. Po podaniu doustnym metronidazol jest bardzo dobrze i szybko wchłaniany. Łatwo przenika do tkanek i narządów oraz do płynów ustrojowych (w tym do ośrodkowego układu nerwowego). Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne nitroimidazolu. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metronidazol Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u osób: · z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego · z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową · z nieprawidłowym składem krwi. Jeżeli występuje u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia neurologiczne (np. drętwienie lub mrowienie kończyn, drgawki) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz podejmie decyzję czy możliwe jest dalsze stosowanie preparatu. Chorzy, u których przed lub po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w morfologii krwi, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, powinni pozostawać pod obserwacją lekarską. W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci zwykle regularną kontrolę obrazu krwi. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 10 dni kontrola taka jest bezwzględnie konieczna. W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić zakażenia drożdżakowe (kandydozy) w obrębie jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. W razie ich wystąpienia konieczne jest odpowiednie leczenie. Należy skonsultować się z lekarzem. W czasie leczenia i przez co najmniej 1 dzień po jego zakończeniu nie wolno spożywać alkoholu z powodu ryzyka wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Metronidazol może wywierać wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. badania aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, stężenia trójglicerydów, stężenia glukozy we krwi). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Czy można stosować Metronidazol Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Metronidazol stosowany doustnie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i powodować wydłużenie czasu protrombinowego. Konieczne jest dostosowanie przez lekarza dawkowania leków przeciwzakrzepowych. Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby (np. fenytoina, fenobarbital) mogą powodować zmniejszenie stężenia metronidazolu we krwi, natomiast leki zmniejszające aktywność enzymów mikrosomalnych (np. cymetydyna) mogą powodować zwiększenie stężenia metronidazolu we krwi i przedłużenie okresu jego biologicznego półtrwania. Preparat może wpływać na zwiększenie stężenia równolegle stosowanego litu i nasilać jego toksyczne działania. Jeżeli równoległe stosowanie metronidazolu i litu jest konieczne należy kontrolować stężenie litu oraz kreatyniny we krwi. Jeżeli równolegle z metronidazolem stosowana jest terfenadyna lub astemizol możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych dotyczących serca (np. wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca). Nie należy równolegle stosować tych preparatów. Metronidazol nasila toksyczne działania alkoholu. Spożycie alkoholu w okresie leczenia może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: uczucie gorąca, obfite pocenie się, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu. Nie należy spożywać alkoholu w okresie stosowania metronidazolu i co najmniej przez 48 godzin po zaprzestaniu leczenia. Równoległe stosowanie metronidazolu i disulfiramu może spowodować ostre psychozy i stan dezorientacji. Stosowanie metronidazolu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni po zakończeniu stosowania disulfiramu. Mogą wystąpić interakcje metronidazolu z busulfanem. Metronidazol hamuje aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego może wpływać na stężenie leków metabolizowanych z udziałem tego enzymu. Metronidazol może nasilać toksyczne działania 5-fluorouracylu. Preparat może wpływać na wyniki oznaczenia stężenia trójglicerydów i glukozy we krwi oraz na badania aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metronidazol Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do działań niepożądanych występujących najczęściej należą: nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, metaliczny smak w ustach. Może wystąpić: suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki (ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu), zaburzenia czynności wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby i żółtaczka (ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu), bóle mięśni i stawów, ciemniejsze zabarwienie moczu, zakażenia drożdżakowe (kandydozy). Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych, małopłytkowość, bardzo rzadko agranulocytoza), zaburzenia układu nerwowego takie jak: bóle i zawroty głowy, neuropatie obwodowe (drętwienie, mrowienie, parestezje), dezorientacja, nerwowość, depresja, zaburzenia snu (senność, bezsenność), omdlenia, encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej), zaburzenia widzenia (widzenie podwójne, krótkowzroczność), szumy w uszach, utrata słuchu, oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt. Możliwe zmiany skórne, wysypka, świąd, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, reakcje anafilaktyczne).