Mustophoran (fotemustyna) – proszek i rozp. do sporz. roztw. do infuzji

Co to jest Mustophoran?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Mustophoran?

Substancją czynną preparatu jest fotemustyna. Jest to związek organiczny stosowany jako lek przeciwnowotworowy. Wykazuje działanie alkilujące w stosunku do makrocząsteczek biologicznych, w szczególności do DNA, co prowadzi do ich chemicznej modyfikacji. Alkilacja powoduje powstawanie nieprawidłowych wiązań w cząsteczce DNA, zaburzenia syntezy kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz białek i prowadzi do śmierci komórki. Działanie cytotoksyczne preparatu dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się (w których mechanizmy naprawy DNA są niewystarczające) jakimi są komórki nowotworowe. Fotemustyna przenika przez barierę krew–mózg; jest stosowana dożylnie w chemioterapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Kiedy stosować Mustophoran?

Preparat jest wskazany w następujących typach nowotworów: · rozsiany czerniak złośliwy z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego · pierwotne, złośliwe guzy mózgu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne nitrozomocznika. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie znaczne zahamowanie czynności szpiku kostnego. Preparatu nie wolno stosować w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze ani z fenytoiną. W okresie leczenia nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Mustophoran?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i z błonami śluzowymi. Jeżeli nastąpi przypadkowy kontakt roztworu preparatu z powierzchnią skóry należy dany obszar obficie spłukać wodą. Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie personel medyczny natychmiastowo przerwie wlew i usunie wynaczyniony roztwór leku aby zapobiec podrażnieniom i zmianom martwiczym okolicznych tkanek. Niewykorzystane pozostałości preparatu oraz zanieczyszczone materiały nie mogą być wyrzucane do kosza lecz muszą być usuwane zgodnie z instrukcją dotyczącą bezpiecznego usuwania leków stosowanych w chemioterapii nowotworów. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. Nie należy stosować preparatu jeżeli w ciągu ostatnich 4 tygodni chory otrzymywał inne leki pzreciwnowotworowe (lub w ciągu ostatnich 6 tygodni otrzymywał pochodne nitrozomocznika). Podczas leczenia lekarz zaleci regularne badania hematologiczne ze względu na ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego i zaburzeń hematologicznych, zwłaszcza u chorych po wcześniejszej radioterapii lub chemioterapii. Istnieje ryzyko wystąpienia leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) oraz małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi). W razie wystąpienia zaburzeń hematologicznych lekarz odpowiednio zmniejszy dawkowanie. Jeżeli liczba granulocytów zmniejszy się poniżej 2000/mikrolitr lub liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 100 000/mikrolitr lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu do czasu poprawy parametrów morfologii krwi. W okresie leczenia lekarz zaleci regularne badania pozwalające ocenić czynność wątroby oraz badania oftalmoskopowe. Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –preparat zawiera 2,66 g etanolu na dawkę co należy wziąć pod uwagę w przypadku osób chorych na chorobę alkoholową lub z zaburzeniami czynności wątroby oraz u chorych na padaczkę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie zaburza sprawności psychomotorycznej.

Dawkowanie preparatu Mustophoran

Preparat ma postać proszku i rozpuszczalnika do przygotowania roztworu do infuzji. Przygotowany roztwór może być podawany wyłącznie dożylnie w postaci 1. godzinnego wlewu. Wlew dożylny może być prowadzony tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz określi czas trwania leczenia oraz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych) a także w zależności od nasilenia działań niepożądanych. Zwykle stosuje się dawkę 100 mg/m2 powierzchni ciała. W monoterapii u dorosłych: leczenie początkowe: 3 kolejne dawki podaje się w odstępach tygodniowych, następnie po 4–5 tygodniach można kontynuować leczenie. leczenie podtrzymujące: 1 dawka co 3 tygodnie. W leczeniu skojarzonym u dorosłych: 2 kolejne dawki podaje się w odstępach tygodniowych, następnie po 4–5 tygodniach można kontynuować leczenie wg schematu stosowanego w przypadku monoterapii. W przypadku leczenia skojarzonego z dakarbazyną zalecany jest schemat: fotemustyna w dawce 100 mg/m2 powierzchni ciała na dobę w 1. i 8. dniu, dakarbazyna (w dawce 250 mg/m2 powierzchni ciała) w dniach 15., 16., 17. i 18. W przypadku występowania zahamowania czynności szpiku kostnego lub ciężkich zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie.

Czy można stosować Mustophoran w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze ze względu na ryzyko choroby poszczepiennej mogącej spowodować zgon. Przeciwwskazane jest stosowanie fenytoiny (lek przeciwdrgawkowy). Preparat może zaburzać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i zwiększać ryzyko krwotoków lub zakrzepów. Jeżeli konieczne jest równoległe stosowanie preparatów przeciwzakrzepowych należy monitorować parametry krzepnięcia krwi. Należy zachować ostrożność. W okresie leczenia nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z powodu ryzyka wystąpienia uogólnionej choroby poszczepiennej mogącej doprowadzić do zgonu. Odpowiedź immunologiczna na inne szczepienia prowadzone w okresie leczenia może być osłabiona. Równolegle stosowanie cyklosporyny może nasilić immunosupresję (upośledzenie odpowiedzi immunologicznej). Stosowanie fotemustyny i dakarbazyny w tym samym dniu może powodować wystąpienie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Należy unikać takiego skojarzenia. Nie należy stosować preparatu jeżeli w ciągu ostatnich 4 tygodni stosowano inne leki cytostatyczne (lub w ciągu ostatnich 6 tygodni stosowano pochodne nitrozomocznika). Fotemustyny nie wolno rozpuszczać w roztworze soli fizjologicznej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Mustophoran może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami. Bardzo często możliwe zahamowanie czynności szpiku i zaburzenia hematologiczne: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) oraz małopłytkowość. Mogą wystąpić nudności i wymioty oraz zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych). Rzadko możliwe: bóle brzucha, biegunka, gorączka, zapalenie żyły w miejscu podania, zwiększone stężenie mocznika we krwi, świąd, przemijające zaburzenia neurologiczne (zaburzenia świadomości, zaburzenia smaku, zaburzenia czuciowe np. mrowienia, kłucia). Sporadycznie możliwe wyłysienie. Pojedyncze przypadki zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) w przypadku zbyt krótkiego odstępu czasu pomiędzy przyjęciem preparatu i przyjęciem dakarbazyny.