Nidrazid (izoniazyd) – tabl.

Co to jest Nidrazid?

Lek przeciwprątkowy z grupy hydrazydów stosowany w leczeniu i profilaktyce gruźlicy.

Co zawiera i jak działa Nidrazid?

Substancją czynną preparatu jest izoniazyd, który pod względem budowy chemicznej zaliczany jest do hydrazydów (jest hydrazydem kwasu izonikotynowego). Działa bakteriobójczo wobec szybko namnażających się prątków, umiejscowionych wewnątrz komórek i poza nimi. Izoniazyd hamuje syntezę kwasów mykolowych będących składnikami ściany komórkowej prątka, co powoduje nieprawidłowości w jej budowie; wpływa również na syntezę białek, tłuszczów, węglowodanów i kwasów nukleinowych. Izoniazyd przeznaczony jest do stosowania doustnego. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Pokarm znacznie zmniejsza wchłanianie leku. Dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, płynu mózgowo-rdzeniowego (20% stężenia w osoczu), mleka kobiet karmiących oraz przez barierę łożyska.

Kiedy stosować Nidrazid?

Preparat jest wskazany w leczeniu wszystkich płucnych i pozapłucnych postaci gruźlicy oraz w profilaktyktyce postaci płucnych gruźlicy. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci po 3. roku życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest także przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby oraz polekowej niewydolności wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nidrazid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · padaczkę · psychozę · skłonność do krwawień · zapalenie nerwu lub inne uszkodzenia nerwu · zaburzenia czynności wątroby · AIDS. We wszystkich powyższych sytuacjach, a także jeżeli jesteś osobą w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność w okresie stosowania preparatu. Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarskim. Preparat może działać toksycznie na wątrobę, dlatego lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności wątroby. Jeżeli w okresie leczenia wystąpią jakiekolwiek objawy zaburzeń czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, jadłowstręt, nudności, wymioty, zmęczenie, osłabienie) należy skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. W okresie stosowania preparatu nie jest wskazane spożywanie alkoholu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność koncentracji. W przypadku przedawkowania preparatu mogą wystąpić zawroty i bóle głowy co może zmniejszać sprawność psychofizyczną i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nidrazid

Preparat ma postać tabletek. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia oraz stanu chorego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: zwykle stosuje się 5 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę; dawka maksymalna 300 mg na dobę. Dzieci po 3. roku życia: zwykle stosuje się 5–10 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę; dawka maksymalna 300 mg na dobę. W leczeniu przerywanym (2 razy na tydzień) u dorosłych i dzieci lekarz zwiększy dawkę do 15 mg/kg masy ciała; dawka maksymalna 900 mg 2 razy na tydzień. W profilaktyce płucnej postaci gruźlicy: Dorośli: 300 mg 1 raz na dobę. Dzieci: 5–10 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę, maksymalnie 300 mg na dobę. Aby zapobiec wystąpieniu neuropatii, lekarz zaleci codzienne stosowanie pirydoksyny (witamin B6) w odpowiedniej dawce. Jeżeli wystąpi zapalenie nerwu lekarz zwiększy dawkę pirydoksyny. U osób z niewydolnością nerek zmiana dawkowania jest konieczna jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min lub jeżeli występuje bezmocz (zwykle stosuje się połowę regularnej dawki). Sposób podawania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować na czczo, co najmniej 30 minut przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Przyjmować 1 raz na dobę.

Czy można stosować Nidrazid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dodatkowo lekarz może zalecić stosowanie pirydoksyny (witaminy B6). Izoniazyd przenika do mleka kobiety karmiącej. W okresie karmienia piersią stosowanie preparatu jest możliwe wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza. Należy wówczas obserwować karmione dziecko czy nie występują objawy toksycznego działania izoniazydu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W okresie stosowania preparatu może wystąpić niedobór pirydoksyny (witaminy B6). Lekarz może zalecić jej równoległe przyjmowanie. Pirydoksyna ogranicza działanie toksyczne preparatu. Alkohol nasila toksyczne działanie preparatu. Jeżeli izoniazyd jest stosowany równolegle z następującymi lekami, należy zachować ostrożność. Konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie poniższych leków, ponieważ izoniazyd hamuje ich metabolizm nasilając ich działanie i toksyczność: · leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, prymidon, karbamazepina, etosuksymid) · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) · niektóre pochodne benzodiazepiny. Równoległe stosowanie ryfampicyny zwiększa działania hepatotoksyczne (toksyczne dla wątroby). Równoległe stosowanie cykloseryny lub disulfiramu zwiększa częstość występowania działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Równoległe stosowanie innych leków przeciwgruźliczych ogranicza występowanie oporności szczepów prątków na leczenie. Preparaty zobojętniające sok żołądkowy (np. wodorotlenek glinu i inne związki glinu) zmniejszają wchłanianie izoniazydu. Leki te należy przyjmować nie wcześniej niż 1 godzinę po przyjęciu izoniazydu. W okresie stosowania preparatu nie zaleca się przyjmowania leków silnie zwiększających aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby (np. barbituranów), ponieważ wpływają one na metabolizm izoniazydu i tym samym zmniejszają jego stężenie we krwi. Izoniazyd może zmniejszać stężenie ketokonazolu w osoczu. Długotrwałe stosowanie izoniazydu przed zabiegiem chirurgicznym może przedłużać działanie alfentanylu (lek stosowany w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu operacyjnego). Nie stwierdzono występowania krzyżowej oporności między izoniazydem i innymi lekami przeciwgruźliczymi (ryfampicyną, etambutolem). W okresie leczenia należy unikać produktów spożywczych zawierających tyraminę lub histaminę (takich jak np. sery twarde, ryby, czekolada, czerwone wino).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nidrazid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące wątroby i układu nerwowego. Niewydolność wątroby zwykle objawia się zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, zwiększeniem stężenia bilirubiny we krwi, żółtaczką, jadłowstrętem, nudnościami, zmęczeniem, osłabieniem. Rzadko może wystąpić zapalenie wątroby lub postępująca niewydolność wątroby, niekiedy prowadząca do śmierci. Izoniazyd może powodować obwodową neuropatię z parestezjami (zaburzenia czuciowe), bóle i zawroty głowy, psychozy, zaburzenia psychiczne, rzadko skurcze mięśni, zapalenie nerwu wzrokowego. Często występuje niedobór pirydoksyny (witaminy B6). Możliwe: nudności, wymioty, niestrawność, jadłowstręt, zmęczenie, osłabienie, gorączka, ginekomastia, kwasica metaboliczna, zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Rzadko skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, świąd, wyprysk, wysypka, rumień), pelagra i skórne zmiany pelagryczne. Bardzo rzadko występują: niedokrwistość (hemolityczna, aplastyczna, syderoblastyczna), agranulocytoza (znaczący niedobór granulocytów), małopłytkowość, eozynofilia, zespół podobny do tocznia (zapalenie naczyń).