Noax Uno (tramadol (chlorowodorek tramadolu)) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Noax Uno?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

Kiedy stosować Noax Uno?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym natężeniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lub lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe w tym opioidy lub leki psychotropowe) · równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · równoległe stosowanie linezolidu · ciężka niewydolność wątroby lub nerek · padaczka niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu Jeżeli leczenie jest planowane na dłużej niż 2–3 dni, należy przerwać karmienie piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Noax Uno?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Tramadol jest lekiem o niskim potencjale uzależniającym. Jednak w przypadku długotrwałego stosowania preparatu, może wystąpić tolerancja (potrzeba podawania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego) oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie. U osób z tendencją do nadużywania leków i powstawania uzależnień lekarz prawdopodobnie zaleci robienie przerw w przyjmowaniu leku. W czasie leczenia chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza. Jeśli w czasie leczenia nie ma konieczności zastosowania dawek większych niż zalecane, objawy z odstawienia występują rzadko. Preparatu nie należy stosować u osób uzależnionych od opioidów, nie zmniejsza on objawów odstawienia morfiny. W niektórych przypadkach zgłaszano pojawienie się drgawek po zastosowaniu terapeutycznych dawek tramadolu (ryzyko wystąpienia drgawek wzrasta w przypadku stosowania dużych dawek, powyżej 400 mg). Osoby z na padaczką lub ze skłonnością do drgawek powinny być leczone tramadolem jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrastać u osób stosujących równolegle inne leki powodujące obniżenie progu drgawkowego. Preparat należy stosować ostrożnie u osób: · z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii · z ciężką niewydolnością wątroby i /lub nerek · ze schorzeniami związanymi · z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (urazy głowy, choroba mózgu) · z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego i czynności oddechowej. W zalecanych dawkach terapeutycznych preparat nie powoduje zaburzeń oddychania. Należy jednak zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania lub nadmierną ilością wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych, a także równolegle stosujących leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego ponieważ w tych przypadkach preparat może spowodować zahamowanie oddechu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: Preparat zawiera sacharozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Noax Uno

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Początkowo 100 mg 1 ×/dobę, zwykle 200 mg 1 ×/dobę wieczorem. W razie konieczności lekarz zaleci zwiększenie dawki o 100 mg/dobę do dawki maksymalnie 400 mg 1 ×/dobę. Należy zachować ostrożność u chorych z umiarkowaną niewydolnością wątroby i/lub nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Nie zaleca się stosowania preparatu u osób po 75. roku życia. Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłku; tabletki przyjmować w całości.

Czy można stosować Noax Uno w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie jest planowane na dłużej niż 2–3 dni, należy przerwać karmienie piersią. Jeśli po porodzie występuje konieczność stosowania leku przez dłuższy czas, karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. U osób podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy i przez 2 tygodnie od ich odstawienia, podawanie opioidu powodowało groźne dla życia interakcje ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz ośrodka oddechowego i układu krążenia. Nie można wykluczyć wystąpienia podobnych interakcji w przypadku stosowania inhibitorów MAO z tramadolem. Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego nie należy stosować linezolidu równolegle z tramadolem. Równoległe stosowanie leków takich jak pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, które również pobudzają/hamują te same co tramadol receptory może osłabiać jego działanie. Równoległe stosowanie karbamazepiny powoduje znaczne obniżenie stężenia tramadolu we krwi, co może wpływać na osłabienie skuteczności i skrócenie czasu działania przeciwbólowego. Równoległe stosowanie naltreksonu może zmniejszyć działanie przeciwbólowe. Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania tramadolu z następującymi lekami: · inne pochodne morfiny (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), pochodne benzodiazepiny, barbiturany z powodu zwiększonego ryzyka zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do śmierci w przypadku przedawkowania · inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (inne opioidowe lek przeciwbólowe, barbiturany, pochodne benzodiazepiny, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, baklofen), ze względu na zwiększone ryzyko nasilenia depresyjnego wpływu na układ nerwowy · selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina) oraz inne leki przeciwdepresyjne, z powodu możliwości wystąpienia zespołu serotoninowego · leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pochodne imipraminy), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, butyrofenonu), meflochina, bupropion, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek · wenlafaksyna, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia drgawek i zespołu serotoninowego · pochodne kumaryny (np. warfaryna) w związku z doniesieniami o zwiększeniu wskaźnika INR i występowaniu wybroczyn u niektórych osób. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Noax Uno może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Długotrwałe stosowanie preparatu może prowadzić do uzależnienia. Mogą wystąpić następujące objawy z odstawienia: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenia mięśniowe oraz zaburzenia żołądka i jelit. Bardzo często: zawroty głowy, nudności. Często: bóle głowy, senność, wymioty, zaparcia, suchość w ustach, potliwość. Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zapaść krążeniowa, hipotonia ortostatyczne, odruchy wymiotne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (uczucie ucisku w okolicy żołądka, uczucie pełności), reakcje skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka). Rzadko: zmiany apetytu, zaburzenia psychiczne o rożnym nasileniu i charakterze (zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (głownie podwyższenie nastroju, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle ograniczenie, sporadycznie zwiększenie), oraz zmiany funkcji poznawczych i sensorycznych (podejmowanie decyzji, zaburzenia percepcji), nieostre widzenie, bradykardia (spowolnienie rytmu serca), podwyższenie ciśnienia krwi, zaburzenia mikcji (zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu), reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk). W pojedynczych przypadkach odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych podczas leczenia tramadolem.