Ondansetron Bluefish (ondansetron) – tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Co to jest Ondansetron Bluefish?

Lek stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom i w leczeniu nudności i wymiotów związanych z chemioterapią oraz radioterapią nowotworów lub okresem pooperacyjnym.

Co zawiera i jak działa Ondansetron Bluefish?

Substancją czynną preparatu jest ondansetron. Ondansetron stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Ondansetron ogranicza działanie serotoniny (inna nazwa serotoniny to 5-hydroksytryptamina, w skrócie 5-HT) naturalnie występującej w układzie pokarmowym, nerwowym oraz w płytkach krwi substancji o wielorakim działaniu, która może powodować odruch wymiotny. Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Promieniowanie jonizujące (radioterapia) oraz cytostatyki (chemioterapia) mogą powodować uwalnianie serotoniny w jelicie cienkim zapoczątkowując tym samym odruch wymiotny w konsekwencji pobudzenia receptorów serotoninowych 5-HT3 dośrodkowych włókien nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu błędnego może także wywołać pobudzenie ośrodkowe prowadzące do wymiotów. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego. Po podaniu doustnym ondansetron szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 90 minutach po doustnym podaniu dawki 8 mg. Po podaniu doodbytniczym (czopki) stężenie maksymalne występuje po 6 godzinach, a po podaniu domięśniowym po ok. 10 minutach. Ondansetron metabolizowany jest w wątrobie; u osób z ciężką niewydolnością wątroby okres biologicznego półtrwania leku ulega znacznemu wydłużeniu oraz zwiększa się dostępność biologiczna postaci wchłanianych z przewodu pokarmowego skutkiem zmniejszenia metabolizmu podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Kiedy stosować Ondansetron Bluefish?

Preparat jest wskazany u dorosłych: · w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego. Preparat jest wskazany u dzieci i młodzieży: · w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów u młodzieży i dzieci po 6. miesiącu życia · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego u dzieci po 1. miesiącu życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki blokujące receptory serotoninowe 5-HT3 (np. granisetron, dolasetron).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ondansetron Bluefish?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie lub podejrzewano nadwrażliwość na inne leki o podobnym działaniu (inne leki blokujące receptory serotoninowe 5-HT3) poinformuj o tym lekarza. W takim przypadku stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. U osób uczulonych na inne leki z tej grupy preparat może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu. Zwiastunem reakcji nadwrażliwości mogą być zaburzenia oddechowe, które wymagają odpowiedniego leczenia objawowego i zachowania szczególnych środków ostrożności. Preparat może wpływać na wydłużenie czasu pasażu jelitowego. Po przyjęciu preparatu chorzy z objawami podostrej niedrożności powinni pozostawać pod szczególną obserwacją. Rzadko, stosowanie preparatu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia przemijających zmian w zapisie EKG, obejmujących wydłużenie odstępu QT. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG, z zaburzeniami czynności serca (zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia), stosujących leki przeciwarytmiczne, beta-blokery lub leki mogące wpływać na wydłużenie odstępu QT, a także u osób z zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Jeżeli należysz do którejkolwiek z ww. grup poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Jeżeli u dzieci lub młodzieży preparat stosowany jest w skojarzeniu z chemioterapią o działaniu toksycznym na wątrobę (o działaniu hepatotoksycznym) chorzy powinni pozostawać pod uważną obserwacją lekarską w celu stwierdzenia czy nie występują zaburzenia czynności wątroby. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ -preparat zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię nie powinni stosować preparatu; ­ -preparat zawiera sorbitol, mannitol, glukozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny stosować preparatu; ­ -preparat zawiera dwutlenek siarki (E220) w esencji truskawkowej i rzadko może powodować ciężkie reakcje alergiczne oraz skurcz oskrzeli. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W przeprowadzonych testach nie stwierdzono wpływu preparatu na sprawność psychomotoryczną.

Czy można stosować Ondansetron Bluefish w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie stosować preparatu w okresie karmienia piersią; ondansetron przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Leki silnie zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi. Preparat może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu. Leki mogące wydłużać odstęp QT w zapisie EKG (np. niektóre leki przeciwarytmiczne, pochodne chinolonów, niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, inne) stosowane z preparatem mogą powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT. Należy zachować szczególną ostrożność. Równoległe stosowanie preparatu i leków o działaniu toksycznym na serce (np. antracyklin) może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ondansetron Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często lub często: bóle głowy, zaparcia, uczucie gorąca lub zaczerwienienie. Niezbyt często: drgawki, ruchy mimowolne (w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, takie jak napadowe przymusowe patrzenie w górę i/lub objawy dystoniczne), zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej niekiedy z obniżeniem odcinka ST w zapisie EKG, niedociśnienie tętnicze, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), czkawka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadko lub bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny), przemijające zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, przemijająca utrata wzroku ustępująca zwykle po ok. 20 min) występujące jednak przede wszystkim po dożylnym podaniu preparatu, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.