Prazopant (pantoprazol) – proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań

Co to jest Prazopant?

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Co zawiera i jak działa Prazopant?

Substancją czynną preparatu jest pantoprazol, pochodna benzimidazolu, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym – pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Dodatkowo, w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwasowości soku żołądkowego, zwiększa się wydzielanie gastryny. Po 2-tygodniowym leczeniu za pomocą pantoprazolu ustąpienie objawów jest osiągane u większości chorych. Pantoprazol metabolizowany jest głównie w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią. Pantoprazol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Prazopant?

Preparat jest wskazany: · w refluksowym zapaleniu przełyku · w chorobie wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy · w zespole Zollingera-Ellisona oraz innych stanach chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.

Dawkowanie preparatu Prazopant

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wstrzykiwań. Odpowiednio przygotowany roztwór przeznaczony jest do podawania dożylnego i może być podawany wyłącznie przez personel medyczny pod odpowiednim nadzorem lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Podawanie dożylne zalecane jest jedynie w przypadku, gdy pantoprazol nie może być przyjmowany doustnie. Dostępne dane dotyczą stosowania dożylnego przez okres do 7 dni. Kiedy tylko będzie to możliwe, lekarz zastąpi podawanie dożylne preparatu podawaniem doustnym pantoprazolu w postaci tabletek. Dorośli (podanie dożylne w ciągu 2–15 minut): Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz refluksowe zapalenie przełyku: dożylnie 40 mg na dobę. Zespół Zollingera i Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: początkowo dożylnie 80 mg na dobę, następnie lekarz ustali dawkę indywidualnie na podstawie wyników badań wydzielania kwasu solnego w soku żołądkowym; w razie konieczności możliwe jest krótkotrwałe zwiększenie dawki do ponad 160 mg na dobę. Jeżeli dawki są większe niż 80 mg na dobę powinny być podawane w 2 dawkach podzielonych. Czas trwania leczenia określi lekarz. Ze względu na brak wystarczających danych klinicznych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. U osób z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę. Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Czy można stosować Prazopant w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Pantoprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego pantoprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol) czy erlotynib. Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z atazanawirem. Preparat może znacznie zmniejszać biodostępność i skuteczność działania atazanawiru i innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, których wchłanianie zależy od pH. Podczas równoległego stosowania preparatu z lekami przeciwzakrzepowymi, pochodnymi kumaryny (warfaryna, fenprokumon) zalecane jest oznaczanie czasu protrombinowego i parametru INR na początku leczenia, po zakończeniu oraz w razie nieregularnego stosowania pantoprazolu. Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Dotychczas nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji pantoprazolu z lekami metabolizowanymi przez cytochrom P450. Nie stwierdzono interakcji pantoprazolu z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy ani z antybiotykami takimi jak: klarytromycyna, amoksycylina, metronidazol.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Prazopant może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często możliwe zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania. Niezbyt często: zaburzenia snu, bóle i zawroty głowy, nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, wyprysk, wykwity skórne). Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny), zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała, depresja, dezorientacja, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, bóle stawów, bóle mięśni, ginekomastia, podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe. Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: hiponatremia, omamy, splątanie, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, śródmiąższowe zapalenie nerek, nadwrażliwość na światło oraz ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.