Primacor (lerkanidypina) – tabl. powl.

Co to jest Primacor?

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Co zawiera i jak działa Primacor?

Substancją czynną preparatu jest lerkanidypina, pochodna dihydropirydyny należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie leków z tej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Lerkanidypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Lerkanidypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń tętniczych. Bezpośrednim skutkiem takiego działania lerkanidypiny jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Lerkanidypina nie zmniejsza siły skurczu mięśnia sercowego. Efekt działania lerkanidypiny pojawia się powoli, dzięki czemu zwykle nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Stosowana jako lek obniżający ciśnienie tętnicze. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1 raz na dobę zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 90–180 minut po przyjęciu preparatu.

Kiedy stosować Primacor?

Preparat jest wskazany w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne dihydropirydyny (takie jak np. amlodypina, felodypina, lacydypina, nitrendypina, isradypina). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znaczne zwężenie zastawki aortalnej) · niewyrównana zastoinowa niewydolność serca · niestabilna dławica piersiowa · zawał serca i okres miesiąca po wystąpieniu zawału · ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) oraz, jeżeli równolegle stosujesz: · leki silnie zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (leki przeciwgrzybicze, takie jak np. ketokonazol, itrakonazol; antybiotyki makrolidowe, takie jak np. erytromycyna, troleandomycyna; leki przeciwirusowe, takie jak rytonawir) · cyklosporynę · lub spożywasz sok grejpfrutowy. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w okresie ciąży, u kobiet w okresie karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Primacor?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · zespół chorego węzła zatokowego (przy braku wszczepionego stymulatora) · zaburzenia czynności lewej komory serca · chorobę niedokrwienną serca · łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby (przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu i konieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę) · łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek (należy zachować ostrożność, szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę). W przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych wyżej zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie niektórych krótko działających leków z grupy antagonistów wapnia u osób z chorobą niedokrwienną serca może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat jest lekiem długo działającym, jednakże należy zachować ostrożność u chorych z chorobą niedokrwienną serca. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić bóle w okolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko, u chorych z wcześniej istniejącą dławicą piersiową, częstotliwość, czas trwania i ciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca. Należy unikać spożywania alkoholu; alkohol może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych powodujące rozszerzenie naczyń. Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych osób, preparat może powodować zawroty głowy, uczucie nadmiernego osłabienia i zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn; należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Primacor

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkę w każdym przypadku indywidualnie, zwykle stosuje się dawki przedstawione poniżej. Dorośli: zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo, ponieważ wystąpienie pełnego działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać 2 tygodni stosowania preparatu. Lekarz może zalecić stosowanie preparatu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowym (np. z beta-blokerami, lekami moczopędnymi lub inhibitorami konwertazy angiotensyny). U chorych w podeszłym wieku zwykle nie ma konieczności dostosowania dawkowania, jednakże leczenie powinno być rozpoczynane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie należy go stosować w tej grupie wiekowej. U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu i konieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Nie stosować w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek. U chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Primacor w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody zapobiegania ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu z lekami zmniejszającymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takimi jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol i inne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir, erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe), ponieważ mogą one hamować metabolizm lerkanidypiny i powodować znaczne zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania. Nie stosować z cyklosporyną; cyklosporyna może wpływać na zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilać jej działanie. Lerkanidypina może nasilać działanie cyklosporyny. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do znacznego zwiększenia stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilać jej działanie przeciwnadciśnieniowe. Midazolam może wpływać na szybkość wchłaniania lerkanidypiny. Stosowanie leków takich jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III – amiodaron, chinidyna i innych substratów cytochromu 3A4 cytochromu P 450 wymaga zachowania ostrożności. Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Należy częściej kontrolować ciśnienie tętnicze i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki lerkanidypiny. Metoprolol zmniejsza dostępność biologiczną lerkanidypiny. Stosowanie lerkanidypiny w skojarzeniu z beta-blokerami może wymagać dostosowania dawkowania lerkanidypiny. Lerkanidypina nie wykazuje interakcji z lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny. Cymetydyna może powodować zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilenie jej działania przeciwnadciśnieniowego. Stosowanie digoksyny wymaga ścisłej obserwacji chorego pod kątem możliwości wystąpienia objawów zatrucia digoksyną. Jeżeli równolegle stosowana jest simwastatyna, należy lerkanidypinę przyjmować rano a simwastatynę wieczorem. Lerkanidypina nie wpływa na farmakokinetykę warfaryny. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu z powodu ryzyka nasilenia działania hipotensyjnego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Primacor, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często możliwe: bóle i zawroty głowy, obrzęki obwodowe, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, uderzenia gorąca (nagłe zaczerwienienie twarzy). Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić: bóle mięśni, senność, nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty, dławica piersiowa, wielomocz, osłabienie, zmęczenie, niedociśnienie tętnicze, rozrost dziąseł, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle w klatce piersiowej, wysypka, reakcje nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach ból w okolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko u chorych z wcześniej istniejącą dławicą piersiową czas trwania i ciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca.