Relanium (diazepam) – zaw.

Co to jest Relanium?

Lek wykazujący silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, pochodna benzodiazepiny

Co zawiera i jak działa Relanium?

Substancją czynną preparatu jest diazepam, długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Diazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Diazepam wykazuje silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i obniżające napięcie mięśniowe. Lek hamuje odruchy rdzeniowe.

Kiedy stosować Relanium?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: · krótkotrwałe (do 4 tygodni) leczenie stanów lękowych, które mogą być także związane z bezsennością · leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu · jako lek uspokajający i środek w premedykacji (przygotowanie do zabiegu) · leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego · pomocniczo w niektórych typach padaczki (np. drgawki kloniczne mięśni), jako lek przeciwdrgawkowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Relanium?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować preparatu równolegle z alkoholem i/lub lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ może dochodzić do niekorzystnego spotęgowania działania diazepamu: nadmiernego uspokojenia, depresji układu oddechowego i/lub sercowo-naczyniowego. Leczenie diazepamem powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania diazepamu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także diazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania diazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób: · z zaburzeniami osobowości · z jaskrą w zamykającym kątem przesączania · z przewlekłymi stanami skurczowymi oskrzeli · w podeszłym wieku; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie u nich zmniejszonych dawek preparatu; w tej grupie osób istnieje ryzyko upadków oraz złamań kości stawu biodrowego ze względu na działanie miorelaksacyjne diazepamu · osłabionych · z niedociśnieniem · z niewydolnością wątroby · z niewydolnością krążenia. Ponieważ stwierdzono pojedyncze przypadki neutropenii żółtaczki, wskazane jest wykonanie badań krwi i czynności wątroby podczas leczenia. Diazepam nie jest lekiem przeciwpsychotycznym i nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu psychoz. Preparatu nie należy stosować w monoterapii depresji oraz zaburzeń lękowych związanych z depresją, ponieważ zwiększa się ryzyko samobójstwa u pacjenta. Benzodiazepiny stosowane w okresie żałoby mogą hamować dostosowanie psychologiczne. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu, może powodować reakcje alergiczne, napad astmy u osób z tą chorobą lub wystąpienie pokrzywki. Preparat zawiera sacharozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, pierwotnym niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Diazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie zbyt krótkiego czasu trwania snu występuje zwiększone ryzyko upośledzenia zdolności do koncentracji uwagi. Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez okres do 24 godzin po podaniu ostatniej dawki leku.

Dawkowanie preparatu Relanium

Preparat ma postać zawiesiny. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Krótkotrwałe (2–4 tygodni) leczenie stanów lękowych. Dorośli. 2–10 mg 2–4 ×/dobę. Bezsenność związana ze stanami lękowymi. Dorośli. 5–15 mg przed snem. Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu. Dorośli. 10 mg 3–4 ×/dobę w ciągu pierwszych 24 godzin, następnie 5 mg 3–4 ×/dobę. Premedykacja. Dorośli. 5–15 mg przed zabiegiem. Stany zwiększonego napięcia mięśniowego. Dorośli. 2–15 mg/dobę w dawkach podzielonych. Pomocniczo jako lek przeciwdrgawkowy w niektórych typach padaczki. Dorośli. 2–10 mg 2–4 ×/dobę. Stany lękowe, stany zwiększonego napięcia mięśniowego, padaczka. Dzieci po 1. roku życia. Początkowo 1–2,5 mg (lub 0,04–0,2 mg/kg masy ciała) 3–4 ×/dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać. U osób po 65. roku życia lub osłabionych początkowo 2 mg 1–2 ×/dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać. U osób z niewydolnością wątroby należy stosowa mniejsze dawki.

Czy można stosować Relanium w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle z: · lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym), ponieważ może dochodzić do nasilenia działania uspokajającego oraz wpływu na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy · cymetydyną, ponieważ nasila ona zjawisko senności · lekami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ działają one synergistycznie · ryfampicyną, ponieważ zwiększa ona wydalanie diazepamu i konieczne może być dostosowanie dawek · lekami przeciwdrgawkowymi (zwłaszcza hydantoina i barbiturany), ponieważ działania niepożądane i toksyczność mogą nasilać się · cyzaprydem, disulfiramem i omeprazolem gdyż mogą one spowodować zwiększenie wchłaniania diazepamu i czasowe nasilenie działania uspokajającego · lewodopą, ponieważ diazepam osłabia jej działanie · zydowudyną i digoksyną gdyż zwiększa się ich toksyczność · lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, zawierającymi wodorotlenek magnezu i glinu – zmniejszenie szybkości wchłaniania diazepamu i wydłużenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie działania · fentanylem w premedykacji, może by konieczna korekta dawkowania · lekami przeciwkrzepliwymi, gdyż zmniejszają one wiązanie diazepamu z białkami osocza. Alkohol można spożywać po upływie co najmniej 36 godzin od zastosowania diazepamu, jednoczesne przyjmowanie tych środków prowadzi do stanu upojenia niezależnego od ilości alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Relanium może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występujące działania niepożądane to: zmęczenie, senność i osłabienie siły mięśniowej, zwykle zależne od dawki. Często mogą wstąpić: bóle i zawroty głowy, zmniejszenie sprawności intelektualnej, dyzartria, zmęczenie, senność, niezborność, zwiększenie napięcia mięśniowego, osłabienie mięśni, drżenie, splątanie. Rzadko mogą wystąpić: przyspieszenie czynności serca, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość, limfocytoza z eozynofilią, nadpobudliwość, niepokój, agresja, omamy, bezsenność, zaburzenia snu, zaburzenia czucia, zaburzenia pamięci (niepamięć następcza), zaburzenia widzenia, zaburzenia oddychania, nudności, wymioty, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, krwiomocz, zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne, świąd, nietrzymanie moczu, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i transaminaz, żółtaczka, zaburzenia miesiączkowania, euforia, depresja, psychozy, niewłaściwe zachowanie, uczucie oszołomienia, zaburzenia libido, zwiększone lub zmniejszone łaknienie. Po zastosowaniu diazepamu, nawet w dawkach terapeutycznych, może dojść do wystąpienia zależności fizycznej. Przerwanie przyjmowania leku może powodować „zjawisko odbicia” Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Opisywano nadużywanie benzodiazepin.