Serdolect (sertindol) – tabl. powl.

Co to jest Serdolect?

Lek przeciwpsychotyczny zawierający sertindol, działający na układ limbiczny w mózgu.

Kiedy stosować Serdolect?

Preparat jest wskazany w leczeniu schizofrenii u osób nie tolerujących co najmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · rozpoznana niewyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia (zwiększone stężenie jonów potasu lub magnezu we krwi) · istotna pod względem klinicznym choroba układu krążenia w wywiadzie · zastoinowa niewydolność serca · kardiomiopatia przerostowa · zaburzenia rytmu serca lub bradykardia (<50 uderzeń/min) · zespół wydłużonego odstępu QT (wrodzony, w wywiadzie rodzinnym lub nabyty) · ciężkie zaburzenia czynności wątroby · ciąża · okres karmienia piersią · równoległe stosowanie leków istotnie wydłużających odstęp QT: cisaprydu, związków litu, niektórych leków z grupy leków przeciwarytmicznych klasy Ia i III (chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetilid), przeciwpsychotycznych (tiorydazyna), antybiotyków makrolidowych (erytromycyna), przeciwhistaminowych (terfenadyna, astemizol), antybiotyków chinolowych (gatyfloksacyna, moksyfloksacyna) · równoległe stosowanie leków silnie hamujących izoenzymy CYP3A: azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), inhibitory proteazy HIV (np. indynawir), niektóre leki blokujące kanały wapniowe (np. diltiazem, werapamil), cymetydyna. Preparatu nie należy stosować w celu szybkiego złagodzenia objawów w sytuacjach nagłych, u pacjentów z ostrymi zaburzeniami.

Dawkowanie preparatu Serdolect

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie należy monitorować EKG. Dawka początkowa wynosi 4 mg/dobę. Należy zwiększać (pod kontrolą lekarza) o 4 mg co 4–5 dni aż do osiągnięcia optymalnej dawki podtrzymującej wynoszącej 12–20 mg/dobę. Dawka maksymalna wynosi 24 mg/dobę. U osób w podeszłym wieku leczenie można rozpocząć jedynie po zbadaniu układu krążenia, wskazane może być wolniejsze ustalanie dawki i stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej. U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest wolniejsze ustalanie dawki i stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej.

Czy można stosować Serdolect w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Nie należy karmić piersią podczas stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są stosowane bez recepty. Równoległe stosowanie preparatu z lekami wydłużającymi odstęp QT (np. chinidyna) może spowodować nasilenie tego działania Poza wpływem na wydłużenie odstępu QT chinidyna wywiera znaczne działanie hamujące na CYP2D6, co prowadzi do zwiększenia stężenia preparatu we krwi. Inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna) zwiększają 2–3-krotnie stężenie sertindolu we krwi, konieczne może być zmniejszenie dawki sertindolu i wykonanie EKG. Inhibitory CYP3A (np. antybiotyki makrolidowe – erytromycyna, antagoniści wapnia – diltiazem, werapamil) także zwiększają stężenie osoczowe sertindolu, zwłaszcza u osób wolno metabolizujących z udziałem CYP2D6. Leki indukujące izoenzymy CYP (ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital) mogą powodować 2–3-krotne zmniejszenie stężenia sertindolu w osoczu; może zachodzić potrzeba dobrania większej dawki sertindolu. Podanie epinefryny i dopaminy w celu leczenia niedociśnienia lub zapaści krążeniowej wywołanej przedawkowaniem sertindolu może spowodować pogłębienie niedociśnienia.