Sirdalud 4 mg (tyzanidyna) – tabl.

Co to jest Sirdalud?

Lek zmniejszający napięcie mięśni o działaniu ośrodkowym.

Co zawiera i jak działa Sirdalud?

Substancją czynną preparatu jest tyzanidyna, działający ośrodkowo lek zwiotczający mięśnie szkieletowe. Tyzanidyna nie wywiera bezpośredniego działania na mięśnie szkieletowe ani na połączenia nerwowo-mięśniowe. Działa przede wszystkim na komórki nerwowe (neurony) w rdzeniu kręgowym. Powoduje aktywację receptorów adrenergicznych typu alfa2 zlokalizowanych presynaptycznie na powierzchni neuronów wstawkowych (inaczej interneuronów) rdzenia kręgowego. Aktywacja tych receptorów prowadzi do zahamowania przewodzenia impulsów odpowiedzialnych za nadmierne napięcie mięśni. Ponadto, tyzanidyna wykazuje umiarkowane, ośrodkowe działanie przeciwbólowe. Preparat jest skuteczny zarówno w przypadkach ostrych bolesnych skurczów jak i w przewlekłej spastyczności pochodzenia rdzeniowego lub mózgowego. Tyzanidyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest po około 1 godzinie po przyjęciu preparatu. Metabolizowana jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, wydalanych głównie z moczem. Lek dostępny jest także w postaci o przedłużonym uwalnianiu, która zapewnia utrzymywanie się stężeń terapeutycznych leku przez 24 godziny.

Kiedy stosować Sirdalud?

Wskazania do stosowania preparatu obejmują: · bolesne skurcze mięśni związane ze statycznymi i czynnościowymi chorobami kręgosłupa (zespoły szyjne i lędźwiowe) lub w następstwie operacji, np. z powodu przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego; · zwiększone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne, np. stwardnienie rozsiane, przewlekłe choroby rdzenia kręgowego, choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, udar naczyniowy mózgu oraz porażenie mózgowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu, jeżeli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, utrzymująca się zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (ponad 3-krotnie przekraczająca górną granicę normy). Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z silnymi inhibitorami izoenzymu 1A2 cytochromu P450, takimi jak np. fluwoksamina lub cyprofloksacyna (ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym ciężkiego niedociśnienia tętniczego). Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sirdalud?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Inne leki mogą wpływać na działanie preparatu i bezpieczeństwo jego stosowania (zobacz akapit, gdzie omówiono interakcje preparatu z innymi lekami). Należy zachować ostrożność, jeżeli stosowane są leki powodujące wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Należy unikać równoległego stosowania leków, które w sposób umiarkowany hamują aktywność izoenzymu 1A2 cytochromu P450 (stosowanie preparatu z silnymi inhibitorami tego izoenzymu jest przeciwwskazane). Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · niedociśnienie tętnicze (ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego, w tym utraty przytomności) · zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek. We wszystkich powyższych przypadkach lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań i zaleci zachowanie wymaganych środków ostrożności. Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu. Jeżeli planowane jest zakończenie leczenia długotrwałego lub zmniejszenie stosowanej dawki, należy dawkę zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nagłe zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania preparatu może spowodować wystąpienie nadciśnienia tętniczego i zwiększenie częstotliwości rytmu serca, które mogą prowadzić do udaru mózgu. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby. W okresie pierwszych 4 miesięcy leczenia zalecana jest comiesięczna kontrola parametrów czynności wątroby, zwłaszcza u osób otrzymujących dawki większe niż 12 mg na dobę oraz u osób z objawami wskazującymi na zaburzenia czynności wątroby, takimi jak np. nudności, brak apetytu lub uczucie zmęczenia. Jeżeli aktywność enzymów wątrobowych (ALT, AST) ponad 3-krotnie przekroczy górną granicę normy lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu. U osób z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min) zmniejsza się szybkość wydalania leku i zwiększa się ogólnoustrojowa ekspozycja na lek. W tej grupie osób leczenie powinno być rozpoczynane od mniejszych dawek, które będą stopniowo zwiększane, zgodnie z zaleceniami lekarza. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby, u których wystąpi uczucie senności, zawroty głowy lub inne objawy niedociśnienia tętniczego powinny powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających wzmożonej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Sirdalud

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie. Rozpoczęcie leczenia od małej dawki początkowej (zwykle wynoszącej 2 mg 3 razy na dobę) i stopniowe jej zwiększanie w zależności od indywidualnej odpowiedzi chorego na leczenie może zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Bolesne skurcze mięśni: 2–4 mg 3 razy na dobę. W ciężkich przypadkach lekarz może dodatkowo zalecić 2–4 mg przed snem. Wzmożone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne: początkowo nie więcej niż 6 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych. Następnie, lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo co 3–7 dni o 2–4 mg na dobę. Dawka zwykle stosowana wynosi 12–24 mg na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 36 mg na dobę. Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego u osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest przeciwwskazane. U osób w podeszłym wieku oraz u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Następnie lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę, z zachowaniem ostrożności, w zależności od indywidualnej odpowiedzi chorego na leczenie. U chorych z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min) początkowo zwykle 2 mg 1 raz na dobę. W tej grupie chorych lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki i zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia dawkę należy zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu.

Czy można stosować Sirdalud w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z silnymi inhibitorami izoenzymu 1A2 cytochromu P450, takimi jak np. fluwoksamina lub cyprofloksacyna (ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym ciężkiego niedociśnienia tętniczego z zaburzeniami czynności psychomotorycznych, łącznie ze śpiączką). Należy unikać równoległego stosowania leków, które hamują aktywność izoenzymu 1A2 cytochromu P450, takich jak: niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyna, fluorochinolony (np. enoksacyna, pefloksacyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna), rofekoksyb, doustne środki antykoncepcyjne, tyklopidyna. Stosowanie leków, które hamują aktywność tego izoenzymu może powodować zwiększenie stężenia tyzanidyny we krwi i nasilenie jej działań niepożądanych, w tym możliwe wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Należy unikać stosowania preparatu (zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek) z lakami mogącymi powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, takimi jak np. cisapryd, amitryptylina, azytromycyna. Stosowanie leków, które zwiększają aktywność izoenzymu 1A2 cytochromu P450 może powodować zmniejszenie stężenia tyzanidyny we krwi i osłabienie jej działania. Równoległe stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, w tym leków moczopędnych może spowodować wystąpienie niedociśnienia tętniczego. U niektórych osób, nagłe zaprzestanie przyjmowania preparatu stosowanego równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego i częstotliwości rytmu serca, a w skrajnych przypadkach nawet udar mózgu. Ryfampicyna może spowodować zmniejszenie skuteczności działania preparatu, co może mieć znaczenie kliniczne. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu równolegle z ryfampicyną (w razie konieczności stosowania takiego leczenia skojarzonego lekarz zaleci zwiększenie dawki preparatu). Długotrwałe stosowanie preparatu u mężczyzn palących papierosy (więcej niż 10 papierosów na dobę) może wymagać zwiększenia stosowanych dawek preparatu. W okresie stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu, który może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i nasilać hamujące działanie preparatu na ośrodkowy układ nerwowy (alkohol może np. nasilać działanie uspokajające oraz niedociśnienie tętnicze). Leki uspokajające i nasenne (np. pochodne benzodiazepiny, baklofen), leki przeciwhistaminowe mogą nasilać hamujące działanie preparatu na ośrodkowy układ nerwowy. Nie należy stosować preparatu równolegle z innymi lekami o podobnym mechanizmie działania (z lekami aktywującymi receptory adrenergiczne typu alfa2), takimi jak np. klonidyna. Działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków może się sumować.