Sycrest (asenapina) – tabl. podjęzykowe

Co to jest Sycrest?

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych diazepiny.

Kiedy stosować Sycrest?

Preparat jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do poważnych epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I u osób dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sycrest?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W przypadku osób w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem ryzyko zgonu jest zwiększone. Preparatu nie należy stosować w tej grupie pacjentów. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · bardzo wysoka gorączka · sztywność mięśni · zaburzenia świadomości · objawy zaburzeń stabilności układu wegetatywnego (nieregularne tętno i wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się oraz zaburzenia rytmu serca) · zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej · mioglobinuria (rabdomioliza) · ostra niewydolność nerek należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Są to objawy stanowiącego zagrożenie zdrowia i życia tak zwanego „zespołu neuroleptycznego”. Efekty działania leku można zaobserwować po upływie kilku dni lub kilku tygodni jego stosowania. W tym czasie istnieje szczególne ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju i zachowań samobójczych, chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza. Należy zachować ostrożność, jeśli lek jest stosowany przez osoby: · z chorobą sercowo-naczyniową (zawał serca lub choroba niedokrwienna w wywiadzie, niewydolność serca lub zaburzenia przewodzenia) · z chorobą naczyń mózgu · w stanach predysponujących do niedociśnienia (odwodnienie, zmniejszenie objętości krwi krążącej lub stosowanie leków obniżających ciśnienie) lub nadciśnienia tętniczego, w tym postępującego lub złośliwego · z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym · stosujące leki, mogące wydłużyć odstęp QT · u których w przeszłości występowały napady drgawek lub, u których występują choroby związane ze skłonnością do takich napadów · w podeszłym wieku, ze względu na zwiększoną możliwość wystąpienia działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego (np. udar, przejściowe napady niedokrwienia) w tym o przebiegu zakończonym śmiercią; preparat nie jest wskazany w leczeniu psychoz związanych z demencją · z cukrzycą lub czynnikami ryzyka cukrzycy, ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii lub zaostrzenia objawów cukrzycy, osoby takie powinny być monitorowane przez lekarza · które będą narażone na czynniki mogące się przyczyniać do zwiększenia temperatury ciała, takie jak: forsowne ćwiczenia, bardzo wysoka temperatura otoczenia, równoczesne przyjmowanie produktów o działaniu antycholinergicznym czy odwodnienie. Jeśli u chorego pojawią się mimowolne, nieprawidłowe ruchy mięśni (głównie twarzy) należy skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą być one objawem tak zwanych późnych dyskinez i konieczne może być przerwanie leczenia lub zmiana dawkowania. Podczas stosowania preparatu obserwowano przypadki dysfagii (zaburzenia przemieszczania pożywienia z jamy ustnej do żołądka). Nie zaleca się podawania preparatu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Przy przepisywaniu preparatu osobom z chorobą Parkinsona lub otępieniem z ciałami Lewy’ego (DLB), lekarz powinien dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ w obu tych grupach może występować zwiększone ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego oraz zwiększona wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne. Ta zwiększona wrażliwość, oprócz wywoływania objawów pozapiramidowych, może się także objawiać, m.in. splątaniem, przymgleniem świadomości i niestabilnością postawy połączoną z częstym upadaniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Sycrest

Preparat ma postać tabletek podjęzykowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Monoterapia. Początkowo 10 mg 2 x/dobę, następnie po dokonaniu oceny skuteczności leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 5 mg 2 x/dobę. Leczenie skojarzone. Początkowo 5 mg 2 x/dobę, następnie po dokonaniu oceny skuteczności leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg 2 x/dobę. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania w przypadku niewydolności nerek o nasileniu lekkim do umiarkowanego; brak badań dotyczących stosowania leku u osób z klirensem kreatyniny <15 ml/minutę (z ciężkim upośledzeniem pracy nerek). Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u osób z niewydolnością wątroby o małym nasileniu; w przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby zaleca się ostrożność, a w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby nie zaleca się stosowania preparatu. Tabletkę należy umieścić pod językiem i trzymać do całkowitego rozpuszczenia; przez 10 minut od przyjęcia nie spożywać napojów ani pokarmów.

Czy można stosować Sycrest w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z: · fluwoksaminą (stężenie asenapiny w osoczu może się zwiększać) · paroksetyną (zwiększa się narażenie na paroksetynę) · substratami i inhibitorami CYP2D6 · lekami przeciwnadciśnieniowymi (ze względu na działanie α-adrenolityczne asenapina może nasilać ich działanie) przeciwnadciśnieniowych · lewodopą i agonistami dopaminy (możliwe działanie antagonistyczne i konieczność stosowania najmniejszych skutecznych dawek). W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania leku, przez 10 minut po jego zażyciu nie należy spożywać pokarmów ani napojów. W przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi lekami, asenapinę w postaci tabl. podjęzykowych podawać jako ostatni. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sycrest może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z działaniami niepożądanymi należy skonsultować się z lekarzem. Bardzo często mogą wystąpić: senność, niepokój, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej. Często mogą wystąpić: zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, dystonia, akatyzja, dyskineza, parkinsonizm, sedacja, zawroty głowy, zaburzenia smaku, hipestezja (upośledzenie czucia dotyku) w obrębie jamy ustnej, sztywność mięśni, zmęczenie. Niezbyt często mogą wystąpić: hiperglikemia, omdlenie, napad padaczkowy, zaburzenia pozapiramidowe, upośledzenie wymowy, bradykardia zatokowa, blok odnogi pęczka Hisa, wydłużenie odstępu QT, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie tętnicze, opuchnięty język, dysfagia, przeczulica języka, parestezja w jamie ustnej, zaburzenia czynności seksualnych, brak miesiączki. Rzadko mogą wystąpić: neutropenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, zaburzenia widzenia, zator płucny, utrudnienia połykania, rabdomioliza (uszkodzenie mięśni prążkowanych), ginekomastia, mlekotok.