Tafen Nasal (budezonid) – aerozol do nosa

Co to jest Tafen Nasal?

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Tafen Nasal?

Substancją czynną preparatu jest budezonid. Budezonid jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo do nosa budezonid hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa oraz uczucie zatkania nosa. Główny mechanizm działania budezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Pełne działanie preparatu występuje po kilku dniach jego regularnego stosowania. Preparat stosowany krótkotrwale i w zalecanych dawkach praktycznie nie powoduje ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Kiedy stosować Tafen Nasal?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz polipów nosa u dorosłych i dzieci po 6. roku życia · niealergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tafen Nasal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · gruźlicę płuc (postać czynna lub nieaktywna) · grzybicze, bakteryjne lub wirusowe zakażenia dróg oddechowych. W powyższych przypadkach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa (aerozol rozpylany do nosa). Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat przypadkowo przedostanie się do oczu, należy je obficie przemyć wodą. Donosowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego i/lub w dużych dawkach. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po donosowym podaniu kortykosteroidów jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku doustnego stosowania tych leków. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę, jaskrę oraz zaburzenia psychiczne, takie jak wzmożona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci). Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia donosowo podawanym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje leczenie i zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki. Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeżeli stosujesz duże dawki sterydów a jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. Preparatu nie należy stosować u osób z owrzodzeniem błony śluzowej nosa, po niedawnych zabiegach chirurgicznych nosa lub po urazach nosa, do czasu zagojenia się ran (kortykosteroidy hamują proces gojenia się ran). Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby; w tej grupie chorych możliwe jest zwiększenie ekspozycji na budezonid i wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami donosowymi (budezonid) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych na astmę oskrzelową, u których w przypadku zmiany dawkowania kortykosteroidów może wystąpić ciężkie zaostrzenie astmy. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu; w celu zaprzestania stosowania preparatu dawkę należy zmniejszać stopniowo. W okresie zmniejszania dawki stosowanych kortykosteroidów może wystąpić znużenie, depresja, bóle stawów i mięśni. W razie wystąpienia powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty zawierające kortykosteroidy (w tym np. aerozole, inhalatory, tabletki, maści, kremy) należy skonsultować się z lekarzem, który odpowiednio dostosuje ich dawkowanie. Pełne działanie preparatu osiągane jest dopiero po kilku dniach jego stosowania. O ile to będzie możliwe, lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jeszcze przed ekspozycją na alergeny. Niekiedy konieczne może być dodatkowe zastosowanie innych leków w celu ograniczenia objawów alergicznych dotyczących oczu. Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale zaleca się regularną kontrolę błony śluzowej nosa. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych, w typu późnego (może wystąpić skurcz oskrzeli); · preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia błony śluzowej nosa; jeżeli występuje podrażnienie/dyskomfort podczas stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tafen Nasal

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 50 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania. Pełne działanie preparatu występuje zwykle po kilku dniach jego regularnego stosowania (niekiedy nawet w okresie do 2 tygodni). Czas trwania leczenia określi lekarz (nie dłużej niż 3 miesiące). Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy, trzymając pojemnik pionowo i kierując końcówkę dozownika w powietrze, nacisnąć pompkę kilka razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Czynności te należy także powtórzyć za każdym razem, gdy preparat nie był stosowany przez kilka kolejnych dni. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę. Dorośli i dzieci po 6. roku życia: Początkowo zwykle stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 400 µg). Po opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym lekarz zmniejszy dawkę do 1 dawki do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę lub do 2 dawek do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, rano (całkowita dawka dobowa 200 µg). Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów. Zawsze należy dążyć do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Dzieci powinny stosować preparat pod nadzorem osoby dorosłej. Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Tafen Nasal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Po podaniu donosowym substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze) · kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy). Ketokonazol, itrakonazol i inne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 mogą znacząco zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Zwiększone stężenie budezonidu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami z tej grupy. Jeżeli jednak, równoległe stosowanie tych preparatów jest absolutnie konieczne, lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie stosowanych dawek budezonidu). Działanie kortykosteroidów może niekiedy ulec nasileniu u kobiet leczonych estrogenami lub przyjmujących doustne preparaty antykoncepcyjne.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tafen Nasal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: podrażnienie błon śluzowych nosa (pieczenie, suchość, kłucie, kichanie), krwawienia z nosa, krwista wydzielina z nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, perforacja przegrody nosowej, kaszel; jeżeli preparat jest stosowany długotrwale może wystąpić zaćma, jaskra. Możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy); bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs). Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra) zwłaszcza jeżeli preparat stosowany jest w dużych dawkach i/lub długotrwale.