Trioxal (itrakonazol) – kaps. twarde

Co to jest Trioxal?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Trioxal?

Substancją czynną preparatu jest itrakonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków oraz innych grzybów chorobotwórczych. Działanie itrakonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Po podaniu doustnym wchłanianie itrakonazolu jest największe, gdy jest on przyjmowany bezpośrednio po posiłku. Wchłanianie jest zmienne i zależy od kwasowości środowiska (najlepsze wchłanianie występuje w środowisku silnie kwaśnym). Itrakonazol dobrze przenika do wielu tkanek i narządów, w tkankach zrogowaciałych (skóra, paznokcie) uzyskuje stężenie 4 razy większe niż w osoczu. Jedynie w niewielkich ilościach przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących.

Kiedy stosować Trioxal?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń: · kandydoza pochwy i sromu · grzybica skóry (np. grzybica stóp, grzybica podudzi, grzybica tułowia, grzybica rąk) · łupież pstry · grzybice paznokci wywołane przez dermatofity lub drożdżaki · kandydoza jamy ustnej · grzybicze zakażenie rogówki · układowe zakażenia grzybicze.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe stosowanie astemizolu, beprydylu, cisaprydu, dofetylidu, lewometadylu, mizolastyny, pimozydu, chinidyny, sertindolu, terfenadyny, triazolamu, midazolamu w postaci doustnej, inhibitorów reduktazy HMG-CoA (takich jak: atorwastatyna, simwastatyna, lowastatyna), alkaloidów sporyszu (np. dihydroergotamina, ergometryna, ergotamina, metyloergometryna), nisoldypiny. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie ciąży (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Trioxal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Itrakonazol osłabia siłę skurczu mięśnia sercowego. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u osób z zastoinową niewydolnością serca (także występującą w przeszłości). Stosowanie preparatu u tych chorych jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy w ocenie lekarza korzyści z leczenia wyraźnie przeważają nad ryzykiem (np. w leczeniu zakażeń zagrażających życiu). Lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta określi stosunek korzyści do ryzyka, biorąc także pod uwagę występowanie czynników ryzyka rozwoju zastoinowej niewydolności serca. Do tych czynników ryzyka należą: choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna serca, wady zastawek serca, poważne choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także niewydolność nerek i inne choroby, w przebiegu których występują obrzęki. Lekarz poinformuje pacjentów zagrożonych rozwojem zastoinowej niewydolności serca o jej objawach. W razie wystąpienia objawów takich jak: spłycenie oddechu, obrzęk kończyn lub brzucha, uczucie silnego zmęczenia, budzenie się w nocy z poczuciem braku tchu, zwiększenie masy ciała, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż objawy te mogą świadczyć o rozwoju zastoinowej niewydolności serca. W razie potrzeby lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki z grupy antagonistów wapnia (np. amlodypina). Należy zwrócić uwagę na fakt, że itrakonazol wchodzi w liczne interakcje z innymi równolegle stosowanymi lekami, w wielu przypadkach mogące prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Wchłanianie preparatu zależy od kwasowości środowiska (najlepsze wchłanianie występuje w środowisku silnie kwaśnym). Preparaty zobojętniające sok żołądkowy (np. wodorotlenek glinu) zmniejszają wchłanianie i skuteczność itrakonazolu. Dlatego należy je przyjmować nie wcześniej niż po 2 godzinach od przyjęcia preparatu. Każdy niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym (np. w przypadku stosowania leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego takich jak np. ranitydyna czy omeprazol, u chorych na AIDS, w przypadku bezkwaśności) może zmniejszać wchłanianie itrakonazolu. Konieczne może być wówczas stosowanie preparatu z napojami zwiększającymi kwasowość soku żołądkowego (np. Cola). Stosowanie itrakonazolu w postaci doustnej bardzo rzadko może być związane z wystąpieniem ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym przypadków prowadzących do zgonu. Zwykle przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie jego trwania lekarz zaleci badania czynności wątroby. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o zaburzeniu czynności wątroby, takie jak: zmęczenie, złe samopoczucie, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności lub wymioty, brak łaknienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie zaburzenia czynności wątroby, zwłaszcza związane ze stosowaniem innych leków, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania preparatu. W takiej sytuacji oraz u chorych, u których występuje zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub czynna choroba wątroby nie należy rozpoczynać stosowania preparatu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy lekarz uzna stosowanie leku za konieczne i gdy w jego ocenie korzyści związane ze stosowaniem preparatu są większe niż potencjalne ryzyko uszkodzenia wątroby. Lekarz zaleci wówczas częstą kontrolę parametrów charakteryzujących czynność wątroby. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza. U chorych na AIDS leczonych z powodu grzybic układowych, u których po zakończeniu stosowania preparatu istnieje ryzyko nawrotu zakażenia grzybiczego, lekarz może zalecić pozostawienie leczenia podtrzymującego. Stosowanie preparatu związane jest z ryzykiem wystąpienia neuropatii. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o rozwoju neuropatii, takie jak: bóle i zawroty głowy, zaburzenia czucia, niedowłady należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W razie podejrzenia lub stwierdzenia neuropatii lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu. Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne leki, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu. Bardzo rzadko stosowanie preparatu może spowodować zaburzenia słuchu, a nawet całkowitą jego utratę. Jeżeli wystąpią objawy zaburzeń słuchu (pogorszenie słuchu, szumy w uszach) należy skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Trioxal

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Grzybica pochwy i sromu: zwykle stosuje się 200 mg 1 raz na dobę przez 3 dni lub 200 mg 2 razy na dobę przez 1 dzień. Grzybica skóry (tułowia, podudzi): 200 mg 1 raz na dobę przez 7 dni lub 100 mg 1 raz na dobę przez 15 dni. Grzybica skóry (stóp, rąk): 200 mg 1 raz na dobę przez 7 dni lub 100 mg 1 raz na dobę przez 30 dni. Łupież pstry: 200 mg 1 raz na dobę przez 7 dni. Kandydoza jamy ustnej: 100 mg 1 raz na dobę przez 15 dni. U niektórych chorych w stanach obniżonej odporności organizmu (np. u chorych na AIDS lub po przeszczepieniu narządów) lekarz może zalecić podwojenie dawki. Grzybicze zakażenie rogówki: 200 mg 1 raz na dobę przez 21 dni. Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity lub drożdżaki: stosuje się leczenie ciągłe lub cykliczne. Leczenie ciągłe: 200 mg 1 raz na dobę przez 3 miesiące. Leczenie cykliczne: 200 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. Okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone 3. tygodniami przerwy, w czasie której nie przyjmuje się leku. W leczeniu grzybicy paznokci rąk stosuje się 2 cykle. W leczeniu grzybicy paznokci stóp stosuje się 3 cykle. Reakcja na leczenie staje się widoczna po zakończeniu leczenia i odrośnięciu paznokci. Optymalne pod względem objawów klinicznych i rezultatów badań mikologicznych wyniki leczenia uzyskuje się w ciągu 2–4 tygodni po zakończeniu leczenia zakażeń skóry i po 6–9 miesiącach po zakończeniu leczenia zakażeń paznokci. Grzybice układowe: Aspergiloza układowa: 200 mg 1 raz na dobę przez 2–5 miesięcy. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 200 mg 2 razy na dobę (w przypadku zmian głębokich lub rozsianych). Kandydoza układowa: 100–200 mg 1 raz na dobę przez 3 tygodnie do 7 miesięcy. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 200 mg 2 razy na dobę (w przypadku zmian głębokich lub rozsianych). Kryptokokoza (bez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): 200 mg 1 raz na dobę przez 2–12 miesięcy. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 200 mg 2 razy na dobę przez 2–12 miesięcy; niekiedy lekarz zaleci dalsze leczenie podtrzymujące. Histoplazmoza: 200 mg 1–2 razy na dobę przez 8 miesięcy. Blastomikoza: 100 mg 1 raz na dobę do 200 mg 2 razy na dobę przez 6 miesięcy. Sporotrychoza: 100 mg 1 raz na dobę przez 3 miesiące. Parakokcydioidomikoza: 100 mg 1 raz na dobę przez 6 miesięcy. Chromomikoza: 100–200 mg 1 raz na dobę przez 6 miesięcy. Sposób podawania: Preparat powinien być przyjmowany doustnie, bezpośrednio po obfitym posiłku. Kapsułki należy przyjmować w całości. Nie należy stosować preparatu u dzieci ani u osób w podeszłym wieku, chyba że lekarz uzna, że korzyści z leczenia są większe niż możliwe ryzyko związane z leczeniem.

Czy można stosować Trioxal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, gdy w ocenie lekarza korzyści dla matki przeważają nad niebezpieczeństwem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia oraz po nim, do momentu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania preparatu. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarze. Lekarz podejmie decyzję czy oczekiwane w Twoim przypadku korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Trioxal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, brak apetytu, zaparcia, niestrawność, zaburzenia smaku. Możliwe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka (ciemna barwa moczu, jasna barwa kału, uczucie zmęczenia, osłabienie), bardzo rzadko poważne uszkodzenia wątroby, zapalenie wątroby, ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie wątroby. Niekiedy zastoinowa niewydolność serca (przebiega z następującymi objawami: duszność, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z uczuciem braku tchu), obrzęk płuc. Możliwe zaburzenia czynności układu nerwowego takie jak: bóle i zawroty głowy, senność, parestezje (drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia), neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu. Rzadko: zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub granulocytów). Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu, łysienie, zaburzenia miesiączkowania, obrzęki, niekiedy zaburzenia funkcji seksualnych. Możliwe reakcje nadwrażliwości świąd, wysypka, niekiedy reakcje o ciężkim przebiegu (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, w tym twarzy, krtani, głośni mogący utrudniać oddychanie, reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna, rumień wielopostaciowy).