Vinblastin-Richter (winblastyna (siarczan winblastyny)) – proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzykiwań

Co to jest Vinblastin-Richter?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Kiedy stosować Vinblastin-Richter?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: · chłoniak Hodgkina · chłoniaki nieziarnicze · przewlekła białaczka limfatyczna · rak jąder. Niekiedy może być stosowany w innych nowotworach nieoperacyjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie: · leukopenię (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]) · zakażenia bakteryjne. Nie stosować dokanałowo ani dooponowo (ryzyko zgonu).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vinblastin-Richter?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Podczas leczenia lekarz zaleci regularne badania hematologiczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego. Istniej ryzyko leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) oraz małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi). Wyniki badań hematologicznych niekiedy mogą wskazywać na konieczność przerwania leczenia. Jeżeli liczba krwinek białych będzie mniejsza niż 3000/mikrolitr lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu i profilaktyczne przyjęcie antybiotyków. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby oraz równoległego lub wcześniejszego stosowania radioterapii lub leków cytostatycznych. Zachowania szczególnej ostrożności wymaga także stosowanie preparatu u osób starszych oraz osób z zahamowaniem czynności szpiku kostnego (leukopenia, małopłytkowość) i osób z przerzutami nowotworowymi do szpiku kostnego. Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie, objawiające się bólem i uczuciem palenia w miejscu podania, personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku. Po podaniu leku należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło wynaczynienie wokół żyły, które może spowodować miejscową martwicę i zakrzepowe zapalenie żyły. Powtarzające się wstrzyknięcia mogą doprowadzić do stwardnienia ścian żyły. Podanie hialuronidazy może złagodzić objawy wynaczynienia preparatu. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia czynności nerek związane ze zwiększeniem stężenia kwasu moczowego we krwi. Należy spożywać odpowiednie ilości płynów, konieczne do zapewnienia odpowiedniego przesączania kłębuszkowego. Lekarz zaleci kontrolowanie objętości oddawanego moczu i regularne badania stężenia kwasu moczowego we krwi oraz ewentualne leczenie profilaktyczne (allopurynol). W razie konieczności (zastój moczu) zaleci przyjęcie leków moczopędnych. W przypadku pojawienia się objawów neurotoksycznego działania preparatu (zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bóle głowy, depresja, zaburzenia czuciowe, osłabienie) stosowanie preparatu powinno zostać wstrzymane. W okresie leczenia nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z powodu ryzyka wystąpienia uogólnionej choroby poszczepiennej, która może spowodować zgon. Osoby (zarówno kobiety jak i mężczyźni) leczone preparatem powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji (metod niehormonalnych) aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkowanie preparatu Vinblastin-Richter

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć. Przygotowany roztwór podawany jest dożylnie. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych) a także w zależności od nasilenia działań niepożądanych. Dorośli: Leczenie początkowe: począwszy od dawki 3,7 mg/m2 powierzchni ciała, dożylnie, 1 raz w tygodniu dawkę stopniowo zwiększa się o 1,8–1,9 mg/m2 powierzchni ciała, aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 18,5 mg/m2 powierzchni ciała. Dawki nie należy dalej zwiększać jeżeli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mikrolitr. Leczenie podtrzymujące: dawka mniejsza o 1,8–1,9 mg/m2 powierzchni ciała od maksymalnej dawki tygodniowej, dożylnie, co 1–2 tygodnie. Dzieci: Leczenie początkowe: począwszy od dawki 2,5 mg/m2 powierzchni ciała, dożylnie, 1 raz w tygodniu dawkę stopniowo zwiększa się o 1,25 mg/m2 powierzchni ciała co tydzień, aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 7,5 mg/m2 powierzchni ciała. Dawki nie należy dalej zwiększać jeżeli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mikrolitr. Leczenie podtrzymujące: dawka mniejsza o 1,25 mg/m2 powierzchni ciała od maksymalnej dawki tygodniowej, dożylnie, co 1–2 tygodnie. W przypadku osób w podeszłym wieku i/lub występowania zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio zmniejszy dawkę.

Czy można stosować Vinblastin-Richter w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. W ciąży lek może być zastosowany wyłącznie w razie bezwzględnej koniecznosci. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie wolno stosować preparatu z lekami o działaniu potencjalnie uszkadzającym układ nerwowy (leki neurotoksyczne) takimi jak: izoniazyd (stosowany w leczeniu i zapobieganiu gruźlicy), asparaginaza (stosowana w leczeniu białaczki) ze względu na ryzyko nasilenia działań neurotoksycznych. Ryzyko neurotoksyczności zmniejsza się, jeżeli asparaginazę zastosuje się po winblastynie. Inne leki hamujące czynność szpiku kostnego (np. doksorubicyna lub inne cytostatyki) stosowane równolegle z preparatem powodują nasilenie działań niepożądanych na szpik kostny. Zaleca się równoległe stosowanie allopurynolu oraz zwiększone spożywanie płynów (aby zapobiegać nefropatii moczanowej). Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania: -mitomicyny C (ryzyko wystąpienia ostrej duszności oskrzeli) -fenytoiny (ryzyko wystąpienia drgawek) -leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 3A cytochromu P450 (ryzyko spowolnienia metabolizmu winblastyny i nasilenia jej działania toksycznego). W okresie leczenia nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Vinblastin-Richter może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami. Często możliwe zaburzenia hematologiczne: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), małopłytkowość, łysienie , zaparcia. Możliwe: zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), nefropatia moczanowa (zaburzenia czynności nerek związane ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, niedokrwistość, brak łaknienia, zapalenie krtani, uszkodzenia słuchu (ototoksyczność). Rzadko może wystąpić: zapalenie błon śluzowych jelita i okrężnicy, krwawiący wrzód trawienny, neurotoksyczność (zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bóle głowy, depresja, zaburzenia czuciowe, osłabienie), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego.