Vincristin-Richter (winkrystyna (siarczan winkrystyny)) – proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzykiwań

Co to jest Vincristin-Richter?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie: · zahamowanie czynności szpiku kostnego · choroby neurologiczne · zakażenia bakteryjne i/lub wirusowe. Nie stosować dokanałowo ani dooponowo (ryzyko zgonu). Nie podawać wcześniakom ani noworodkom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vincristin-Richter?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. U dzieci do 3. roku życia preparat może powodować zatrucia i wystąpienie niebezpiecznych dla życia reakcji anafilaktycznych. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby, równoległego lub wcześniejszego stosowania radioterapii lub leków cytostatycznych oraz w przypadku występowania leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) czy małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi). Zachowania szczególnej ostrożności wymaga także stosowanie preparatu u osób w podeszłym wieku. Podczas leczenia lekarz zaleci regularne badania hematologiczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego (ryzyko leukopenii i małopłytkowości). Niekiedy wyniki badań hematologicznych mogą wymagać przerwania stosowania preparatu. Jeżeli liczba krwinek białych będzie mniejsza niż 3000/mikrolitr lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu i profilaktyczne przyjęcie antybiotyków i/lub leków przeciwgrzybiczych. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia czynności nerek związane ze zwiększeniem stężenia kwasu moczowego we krwi (nefropatia moczanowa). Należy spożywać odpowiednie ilości płynów, konieczne do zapewnienia odpowiedniego przesączania kłębuszkowego. Lekarz zaleci kontrolowanie objętości oddawanego moczu i regularne badania stężenia kwasu moczowego we krwi oraz ewentualne leczenie profilaktyczne (allopurynol). W razie konieczności (zastój moczu) zaleci przyjęcie leków moczopędnych. Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie, objawiające się bólem i uczuciem palenia w miejscu podania, personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku. Po podaniu leku należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło wynaczynienie wokół żyły, które może spowodować miejscową martwicę i zakrzepowe zapalenie żyły. Powtarzające się wstrzyknięcia mogą doprowadzić do stwardnienia ścian żyły. Podanie hialuronidazy może złagodzić objawy wynaczynienia preparatu. W przypadku pojawienia się objawów neurotoksycznego działania preparatu (zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bóle głowy, depresja, zaburzenia czuciowe, osłabienie) stosowanie preparatu powinno zostać wstrzymane. W okresie leczenia nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z powodu ryzyka wystąpienia uogólnionej choroby poszczepiennej, która może spowodować zgon. Osoby (zarówno kobiety jak i mężczyźni) leczone preparatem powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji (metody niehormonalne) aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Vincristin-Richter

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć. Przygotowany roztwór może być podawany wyłącznie dożylnie. Podanie dooponowe lub dokanałowe może prowadzić do zgonu. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych) a także w zależności od nasilenia działań niepożądanych. Dorośli: monoterapia: 1,0–1,4 mg/m2 powierzchni ciała (maksymalnie 2 mg), dożylnie, pojedyncza dawka 1 raz w tygodniu; maksymalna dawka całkowita w czasie 1 cyklu: 10–12 mg/m2 powierzchni ciała. leczenie skojarzone: dawkowanie zależy od wybranego schematu leczenia, zwykle jest podobne jak w przypadku monoterapii. Dzieci (nie stosować u wcześniaków i noworodków): zwykle 1,5 mg/m2 powierzchni ciała w pojedynczej dawce 1 raz w tygodniu. Dzieci o masie ciała do 10 kg: dawka początkowa wynosi 0,05 mg/kg masy ciała, dożylnie, 1 raz w tygodniu. Czas leczenia wynosi 4–6 tygodni. W przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio zmniejszy dawkę.

Czy można stosować Vincristin-Richter w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. W ciąży lek można stosować jedynie w razie bezwzględnej konieczności. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie wolno stosować preparatu z lekami o działaniu potencjalnie uszkadzającym układ nerwowy (leki neurotoksyczne) takimi jak: izoniazyd (stosowany w leczeniu i zapobieganiu gruźlicy), asparaginaza (stosowana w leczeniu białaczki), itrakonazol i inne pochodne azolowe ze względu na ryzyko nasilenia działań neurotoksycznych. Ryzyko neurotoksyczności zmniejsza się, jeżeli asparaginazę zastosuje się po winkrystynie. Inne leki hamujące czynność szpiku kostnego (np. doksorubicyna lub inne cytostatyki) stosowane równolegle z preparatem powodują nasilenie działań niepożądanych na szpik kostny. Zaleca się równoległe stosowanie allopurynolu oraz zwiększone spożywanie płynów (aby zapobiegać nefropatii moczanowej). Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania: -mitomicyny C (ryzyko wystąpienia ostrej duszności i skurczu oskrzeli) -fenytoiny (ryzyko wystąpienia drgawek) -leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 3A cytochromu P450 (ryzyko spowolnienia metabolizmu winkrystyny i nasilenia jej działania toksycznego). W okresie leczenia nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Vincristin-Richter może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami. Często możliwe: łysienie , zaparcia, działania neurotoksyczne (zawroty i bóle głowy, zaburzenia widzenia, bóle głowy, depresja, zaburzenia czuciowe i ruchowe, drętwienie opuszek palców, zespół opadającej stopy/dłoni, osłabienie, zniesienie odruchów głębokich, drgawki, nieprawidłowy chód, niedowład kończyn, niedrożność porażenna jelit), zaburzenia oddawania moczu, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), nefropatia moczanowa (zaburzenia czynności nerek związane ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego), niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze. Niezbyt często możliwe: nudności, wymioty, pokrzywka. Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (wysypka, obrzęki, niebezpieczne dla życia reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny), zmniejszenia stężenia sodu we krwi (hiponatremia), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych w morfologii krwi), małopłytkowość, gorączka, zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego, owrzodzenie jamy ustnej, senność, zaburzenia płodności, objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego.