Wellbutrin XR (bupropion) – tabl. powl. o zmod. uwalnianiu

Co to jest Wellbutrin XR?

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym.

Co zawiera i jak działa Wellbutrin XR?

Substancją czynną preparatu jest bupropion. Stosowany jest on w leczeniu depresji oraz ww odzwyczajaniu od palenia papierosów. Hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy przez komórkę nerwową znajdującą się przed synapsą (połączenie dwóch neuronów). Wykazuje minimalny wpływ na zwrotny wychwyt indoloamin (serotoniny), nie hamuje aktywności monoaminooksydazxy. Zmniejsza objawy zespołu abstynencji po zaprzestaniu palenia. Stosowany przez 7–9 tygodni skutecznie zapobiega nawrotom palenia tytoniu. Mechanizm działania w odzwyczajaniu od palenia tytoniu i leczeniu depresji pozostaje nieznany; przypuszcza się, że lek działa za pośrednictwem mechanizmów noradrenergicznego i/lub dopaminergicznego.

Kiedy stosować Wellbutrin XR?

Preparat jest wskazany do leczenia dużych epizodów depresyjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są: · stosowanie innych preparatów zawierających bupropion · napady drgawkowe (także w wywiadzie) · nowotwory ośrodkowego układu nerwowego · ciężka marskość wątroby · rozpoznana aktualnie albo w przeszłości bulimia lub jadłowstręt psychiczny · równoległe leczenie inhibitorami MAO (monoaminooksydazy, leki stosowane m.in. w leczeniu depresji, takie jak selegilina, moklobemid) oraz okres po ich odstawieniu (14 dni po zakończeniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO, a 24 h po odstawieniu odwracalnych inhibitorów MAO) · okres karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu u chorych odstawiających nagle alkohol lub niektóre leki (pochodne benzodiazepiny albo leki uspokajające) ze względu na ryzyko wywołania napadu drgawkowego. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Wellbutrin XR?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ wiąże się to z możliwością wystąpienia napadu drgawek. Ze względu na większe ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych stosować ostrożnie u osób z czynnikami predysponującymi do obniżenia progu pobudliwości drgawkowej: · uraz głowy w wywiadzie · równoległe stosowanie leków obniżających próg pobudliwości drgawkowej · cukrzyca leczona doustnymi lekami hipoglikemizującymi lub insuliną · uzależnienie od alkoholu · stosowanie leków stymulujących lub zmniejszających apetyt. Jeśli podczas leczenia wystąpi: · napad padaczkowy · objawy nadwrażliwości lub reakcji anafilaktycznej · klinicznie istotne podwyższenie ciśnienia tętniczego należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu. Chorych powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską pod kątem wystąpienia myśli samobójczych, dopóki nie wystąpi wyraźna remisja choroby. Wszelkie zauważone przez chorego lub osoby z jego otoczenia zmiany zachowania powinny zostać zgłoszone lekarzowi. Prawdopodobnie zaleci on przerwanie leczenia, jeżeli dojdzie do nasilenia myśli i/lub zachowań samobójczych, zwłaszcza jeżeli objawy występują po raz pierwszy lub nagle; przed rozpoczęciem leczenia należy określić ryzyko wystąpienia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Preparat należy stosować ostrożnie u chorych z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek. Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy obserwować pod kątem wystąpienia działań niepożądanych, które mogą świadczyć o dużym stężeniu leku lub jego metabolitów. Podczas leczenia skojarzonego z nikotynową terapią zastępczą należy kontrolować ciśnienie tętnicze. Podczas leczenia depresji zachować ostrożność u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Badania na zwierzętach wskazują na możliwość wystąpienia uzależnienia od bupropionu, jednak doświadczenie kliniczne wskazuje na mały potencjał uzależniający leku. Podczas stosowania elektrowstrząsów u osób leczonych bupropionem należy zachować ostrożność. Lek może dawać fałszywie dodatnie wyniki szybkich badań na obecność niektórych substancji, np. amfetaminy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Lek może negatywnie wpływać na sprawność psychofizyczną; zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Czy można stosować Wellbutrin XR w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Ze względu na brak odpowiednich badań u ludzi zaleca się stosowanie u kobiet w ciąży jedynie w przypadku ciężkich epizodów depresji, gdy korzyść z leczenia przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Bupropion przenika do pokarmu kobiecego; nie zaleca się karmić piersią podczas jego stosowania.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu równolegle z inhibitorami MAO równolegle ani w ciągu 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO lub 24 godziny po zakończeniu stosowania odwracalnych inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · dezypraminę · b-adrenolityki, leki przeciwarytmiczne klasy Ic, wybiórcze inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie ich w jak najmniejszych dawkach) · citalopram, może zachodzić konieczność zmniejszenia jego dawki · leki wpływające na aktywność izoenzymu CYP2B6 (orfenadyna, cyklofosfamid, ifosfamid, tiklopidyna, klopidogrel) · leki indukujące metabolizm (karbamazepina, fenytoina) lub hamującymi go (walproinian) · rytonawir, rytonawir z lopinawirem oraz efawirenz mogą zmniejszać stężenie bupropionu; konieczne może być zwiększenie dawki przez lekarza · lewodopę (większa częstość występowania działań niepożądanych. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania bupropionu równolegle z lekami przeciwdepresyjnymi, innymi niż dezypramina i citalopram, z pochodnymi benzodiazepiny, innymi niż diazepam (w tym przypadku obserwowano osłabienie działania uspokajającego), neuroleptykami oraz zielem dziurawca. Jednoczesne stosowanie z przezskórnymi systemami terapeutycznymi zawierającymi nikotynę może powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Nie obserwowano interakcji z alkoholem, nie zaleca się jednak jego spożywania podczas leczenia bupropionem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Wellbutrin XR może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność (aby zmniejszyć częstość występowania bezsenności, należy unikać podawania leku wieczorem), ból głowy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności i wymioty. Często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka), utrata apetytu, pobudzenie, drażliwość, drżenia, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, szum w uszach, wzrost ciśnienia tętniczego (w niektórych przypadkach znaczny), zaczerwienienie skóry, ból brzucha, zaparcia, wysypka, świąd, pocenie się, gorączka, ból w klatce piersiowej, osłabienie. Niezbyt często mogą wystąpić: zmniejszenie masy ciała, depresja, splątanie, zaburzenia koncentracji, tachykardia. Rzadko: napady padaczkowe (częstość występowania drgawek wynosi 0,1%; najczęściej są to drgawki toniczno-kloniczne, które w niektórych przypadkach mogą powodować splątanie poudarowe lub zaburzenia pamięci). Bardzo rzadko mogą wystąpić: bardziej nasilone objawy nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i duszność, wstrząs anafilaktyczny), bóle stawów, mięśni, gorączka w połączeniu z wysypką i innymi objawami wskazującymi na wystąpienie nadwrażliwości o charakterze opóźnionym (objawy przypominające chorobę posurowiczą), zaburzenia stężenia glukozy we krwi, agresja, wrogość, rozdrażnienie, niepokój, omamy, nieprawidłowe sny, włącznie z koszmarami nocnymi, depersonalizacja, urojenia, myśli paranoidalne, dystonia, ataksja, parkinsonizm, brak koordynacji, zaburzenia pamięci, parestezje, omdlenia, kołatanie serca, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie ortostatyczne, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, zaostrzenie łuszczycy, drżenie mięśni, zaburzenia oddawania moczu (zwiększenie częstości oddawania i/lub zatrzymanie moczu). Donoszono o przypadkach myśli i/lub zachowań samobójczych w trakcie leczenia bupropionem lub w krótkim czasie po przerwaniu stosowania leku. U niektórych chorych, głównie z chorobą psychiczną w wywiadzie, obserwowano objawy psychotyczne i maniakalne.