Xylocaine 2% (lidokaina) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Xylocaine?

Preparat o działaniu miejscowo znieczulającym.

Co zawiera i jak działa Xylocaine?

Substancją czynną preparatu jest lidokaina, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej. Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków o szybkim początku działania. Czas działania zależy od dawki i miejsca podania. Podawana jest wyłącznie drogą pozajelitową. Preparat po podaniu zewnątrzoponowym działa przez 1,5–2 godzin, a w przypadku blokady nerwów obwodowych do 5 godzin. Lidokaina metabolizowana jest przez enzymy mikrosomalne wątroby, wydalana przez nerki głównie w postaci metabolitów i w niewielkim odsetku w stanie niezmienionym. Lidokaina przenika przez łożysko.

Kiedy stosować Xylocaine?

Wskazania do stosowania preparatu: · znieczulenie nasiękowe · blokady nerwów obwodowych jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa · blokady centralne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub na substancje konserwujące z grupy parabenów (metyloparahydroksybenzoesan, propyloparahydroksybenzoesan) oraz na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA). Należy unikać stosowania roztworu lidokainy zawierającego osób u pacjentów z nadwrażliwością na estry miejscowo działających środków znieczulających i ich metabolit, PABA. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie ogólne przeciwwskazania do wykonania poszczególnych rodzajów znieczulenia miejscowego. Preparatu nie należy stosować do wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego u chorych ze znacznym niedociśnieniem tętniczym (np. we wstrząsie kardiogennym lub hipowolemicznym).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylocaine?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Znieczulenie z zastosowaniem preparatu może być wykonywane wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w wykonywaniu takich znieczuleń i przeszkolonych w leczeniu następstw przedawkowania lidokainy, które mogą pojawić się w trakcie znieczulenia regionalnego. Podczas znieczulenia mogą wystąpić poważne działania niepożądane, które będą wymagać natychmiastowego podjęcia działań zapewniających podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowego dostępu do tlenu i niezbędnego sprzętu oraz leków stosowanych w resuscytacji. Niekiedy, przed przystąpieniem do znieczulenia wymagane jest wprowadzenie wenflonu zapewniającego dostęp do żyły. Zachowania szczególnej ostrożności wymagają zewnątrzoponowe podania lidokainy u chorych z niewydolnością serca. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby lub ze zmniejszonym przepływem wątrobowym powinny skonsultować się z lekarzem; konieczne jest zachowanie ostrożności ponieważ metabolizm lidokainy może ulec zmianie i jej stężenie w płynach ustrojowych może ulec zwiększeniu. Należy zachować ostrożność w przypadku chorych z ciężką niewydolnością nerek. Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do nagłego i znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz wystąpienia bradykardii (zmniejszenie częstotliwości rytmu serca). W razie ich wystąpienia lekarz zastosuje odpowiednie leczenie (dożylne podanie efedryny). Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych objawów lekarz może przed znieczuleniem podać dożylnie odpowiednie roztwory elektrolitów lub koloidów. U chorych z hipowolemią (ze zmniejszoną objętością płynów wewnątrzustrojowych, np. skutkiem odwodnienia lub krwawienia) lub z zaburzonym powrotem żylnym np. u osób otyłych, ze znacznym wodobrzuszem, dużym guzem w jamie brzusznej oraz u kobiet w zaawansowanej ciąży może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Należy unikać wystąpienia niedociśnienia tętniczego u osób z niewydolnością serca. Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do porażenia mięśni międzyżebrowych, co może doprowadzić do zaburzeń oddechowych. Znieczulenie zewnątrzoponowe wykonywane u chorych na posocznicę zwiększa ryzyko wystąpienia ropnia wewnątrz kanału kręgowego. Znieczulenie okołoszyjkowe wykonywane niekiedy u kobiet w ciąży, częściej niż inne techniki znieczulenia, może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń częstotliwości rytmu serca u dziecka. Konieczne jest zachowanie wymaganych środków ostrożności, zwłaszcza w przypadku znieczuleń w obrębie szyi i głowy. W niektórych przypadkach działania toksyczne (zaburzenia świadomości, drgawki, zaburzenia oddechowe, zaburzenia czynności serca) mogą wystąpić pomimo stosowania zalecanych dawek, np. skutkiem niezamierzonego donaczyniowego podania lidokainy. Szczególnie niebezpieczne mogą być skutki podania preparatu do tętnicy zaopatrującej ośrodkowy układ nerwowy. W rzadkich przypadkach stosowanie znieczuleń okołogałkowych i pozagałkowych może powodować trwałe zaburzenia czynności mięśni ocznych, a w przypadku przedostania się preparatu do przestrzeni podpajęczynówkowej może prowadzić do przemijającej ślepoty, zatrzymania krążenia, bezdechu i drgawek. Zachowania szczególnej ostrożności wymagają chorzy z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia ponieważ preparat może hamować czynność układu przewodzącego serca. Jeżeli stosujesz leki przeciwarytmiczne (zwłaszcza klasy IB lub klasy III np. amiodaron) przed wykonaniem znieczulenia skonsultuj się z lekarzem. Działania lidokainy i leków przeciwarytmicznych mogą się sumować. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a niekiedy monintorowanie zapisu EKG podczas znieczulenia. Niektóre leki, np. cymetydyna i leki beta-adrenolityczne (tzw. beta blokery) mogą wpływać hamująco na metabolizm lidokainy i nasilać jej toksyczność, szczególnie gdy lidokaina podawana jest w dużych powtarzanych dawkach przez długi czas. Jeżeli stosujesz jakiekolwiek leki przed wykonaniem znieczulenia skonsultuj się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u osób z porfirią, ponieważ preparat może nasilać jej objawy. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci ciągłego wlewu dostawowego, ponieważ zgłaszano przypadki chondrolizy (uszkodzenia stawów) po zastosowaniu preparatu w ten sposób. Preparat zawiera metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn zależy od rodzaju przeprowadzonego zabiegu i zastosowanej dawki. Preparat może upośledzać funkcje psychiczne, motoryczne, zdolność koncentracji oraz koordynację ruchową. Po zakończeniu zabiegu skonsultuj się z lekarzem i zapytaj jak długo powinieneś powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Xylocaine

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Sposób i technika podania zależy od rodzaju wykonywanego znieczulenia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Preparat może być stosowany wyłącznie podczas leczenia zamkniętego (leczenia na oddziałach szpitalnych). Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od potrzeb i rodzaju stosowanego znieczulenia oraz w zależności od masy ciała i stanu chorego. W trakcie znieczulenia lekarz będzie nadzorował chorego, utrzymywał z nim kontakt słowny i kontrolował czynności życiowe. U dzieci do 12. roku życia, osób w podeszłym wieku i osób w złym stanie ogólnym konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawki przez lekarza i dostosowanie jej do masy ciała i stanu ogólnego chorego. U dzieci z nadwagą lekarz rozważy zmniejszenie dawki do ilości odpowiedniej dla prawidłowej masy ciała.

Czy można stosować Xylocaine w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży, chyba że w wyjątkowych przypadkach lekarz uzna to za wskazane. W okresie porodu preparat może być stosowany w szczególnych sytuacjach położniczych, jeżeli lekarz uzna, że oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Toksyczność lidokainy zależy od metody i techniki znieczulenia oraz od wielkości zastosowanej dawki. Znieczulenie okołoszyjkowe częściej niż inne techniki znieczulenia, może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń częstotliwości rytmu serca (takich jak bradykardia) u dziecka. Lidokaina przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli równolegle z lidokainą stosowane są inne leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron) lub inne leki miejscowo znieczulające. Działania tych leków i lidokainy mogą się sumować. Równolegle stosowane inne leki przeciwarytmiczne mogą nasilać niepożądane działania lidokainy. Niektóre leki, np. cymetydyna, leki beta-adrenolityczne (tzw. beta blokery), mogą wpływać hamująco na metabolizm lidokainy i nasilać jej toksyczność, zwłaszcza jeżeli lidokaina podawana jest w powtarzanych dawkach przed długi okres czasu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xylocaine 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często lub często może wystąpić: niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, zawroty głowy, parestezje (zaburzenia czuciowe – uczucie kłucia lub mrowienia), zmniejszenie częstotliwości rytmu serca. Niezbyt często objawy toksycznego działania lidokainy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia czucia i uczucie drętwienia w obrębie warg i języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia mowy). Rzadko: neuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, zaburzenia czynności oddechowych, depresja oddechowa, podwójne widzenie, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (możliwy wstrząs anafilaktyczny).